0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Архитектура и кибернетика

Автор: Илия Чонев, Виолета Петрова, Иван Робев, Константин Костов, Божидар соколов
Издателство: Техника
Издаденa: 1984г.
Страници: 160
Корици: Твърди

Архитектура и кибернетика 

 I. Методически и технически основи на моделирането и използването на ЕИТ в архитектурното проектиране.

1. Приложение на кибернетиката и системния подход в архитектурното проектиране.

 • основни принципи на кибернетитката
 • кибернетика в архитектурата и градоустройството
 • основни принципи на системния подход в архитектурното проектиране

2. Използване на съвременни математични методи в архитектурното проектиране.

 • същност и обхват
 • математични методи в архитектурното проектиране
 • математично моделиране
 • информационно-логически модели и машинно имитиране

3. Електронноизчислителна техника в архитектурното проектиране.

 • общи сведения за електронноизчислителните машини
 • представяне на числата в електронноизчислителните машини
 • основни функционални блокове на електронноизчислителните машини
 • мини- и макро-ЕИМ
 • външни устройства на електронноизчислителните машини
 • специализирани входно-изходни устройства, намиращи приложение в архитектурното проектиране

4. Алгоритмизиране и програмиране на задачи от архитектурното проектиране.

 • алгоритми
 • представяне на алгоритми чрез блокови схеми
 • програмиране на задачи от архитектурното проектиране
 • програмиране на алгоритичния език ФОРТРАН и основни елементи на програмата

II. Приложение на моделирането и електронноизчислителната техника в териториалното устройство и градоустройство.

5. Основни задачи на автоматизацията и създаване на информационна база.

 • методологични основи и подход при автоматизацията
 • подходящи задачи за моделиране и приложение на електронноизчислителната техника
 • информационно осигуряване на териториалното устройство и анализ на инфромацията за съществуващото изграждане
 • информационна база на градоустройството
 • ефект и внедряване на информационната база
 • обработка на информация от социологични анкети

6. Автоматизирано вариантно проектиране в териториалното устройство и градоустройство.

 • основни положения и съдържание на вариантното проектиране
 • оптимизация на планировъчните решения в териториалното устройство и градоустройство
 • оптимално застрояване на жилищен комплекс в зависимост от семейния състав на населението
 • оптимална етапност на реконструкцията на градска част
 • оптимално местоположение и етапност на жилищното строителство
 • автоматизирано чертане в териториалното устройство и градоустройството

7. Автоматизация в комуникационните и транспортните проучвания на населените места.

 • необходимост от автоматизация и нейните особености
 • определяне и анализ на придвижванията на гражданите
 • определяне и анализ на параметрите на уличното натоварване
 • моделиране и натоварване на перспектината комуникационно-транспортна мрежа
 • ефект от внедряването на автоматизацията

III. Приложение на моделирането и електронноизчислителната техника в архитектурното проектиране.

8. Автоматизация при решаването на жилищния проблем.

 • необходимост от моделиране в архитектурното проектиране
 • същност и обхват на жилищния проблем
 • система за определяне на оптимални решения за изпълнение на националната жилищна програма
 • определяне на оптимални планови решения на елементи на жилището - място за хранене
 • оценка на проектни решения на жилищни сгради

9. Автоматизация при решаването на проблема на общественото обслужване.

 • същност и обхват на проблема за общественото обслужване
 • система за определяне на оптималните решения при строителството на сгради за обществено обслужване
 • други задачи по автоматизация при решаването на проблема за обществено обслужване

10. Автоматизация в архитектурното проектиране на промишлени сгради и съоръжения.

 • същност на проблема
 • поставяне на задачата
 • логическо моделиране на формираните задачи
 • математически модел и стадий на избор на оптимален вариант
 • програмна осигуреност
 • област на приложение
 • автоматизация при проектирането, реконструкцията и модернизацията на промишлените предприятия

11. Автоматизация при проектирането на остъклените площи на сградите.

 • същност на проблема
 • моделиране на комплексната задача
 • етапи в решаването на комплексната задача
 • моделиране на задача 1 - естествено осветление
 • алгоритъм и композиционна структура на програмата за електронноизчислителните машини
 • необходима входна информация
 • възможна изходна информация и нейното използване
 • ефективност на приложението на електронноизчислителната техника при проектирането на остъкляването на сгради

12. Автоматизация на чертожния процес в архитектурното проектиране.

 • общи принципи и положения
 • създаване на библиотеки от елементи и компоненти
 • начертаване на архитектурни разпределия
 • начертаване на фасади, вертикални разрези, монтажни планове и други чертежи
 • приложение и ефективност

13. Автоматизирано съставяне на количествено-стойностни сметки.

 • общи принципи и положения
 • съставяне на количествено-стойностни сметки чрез електронноизчислителни машини
 • приложение и ефективност

14. Автоматизирани системи за проектиране.

 • същност и обхват на проблема
 • системи за абтоматизация на строителното проектиране
 • автоматизирана система за проектиране на строителни обекти
 • система за градоустройствено проектиране
 • имитационно моделиране на развитието на градовете

15. Предстоящо развитие на автоматизацията в архитектурното проектиране.