0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Комплексини системи за геозащита

Автор: Чавдар Колев
Издателство: Техника
Издаденa: 2007г.
Страници: 163
Корици: Меки

Комплексини системи за геозащита

I. Основи на коплексните системи за геозащита.

1. Исторически преглед.

2. Определение и структура на комплексните системи за геозащита.

 • основни понятия
 • основни предпоставки за почвената среда
 • определяне на коплексни системи за геозащита
 • структура на коплексните системи за геозащита

3. Интегрален подход при изграждането на коплексните системи за геозащита.

4. Характерни примери за използване на коплексни системи за геозащита у нас.

5. Класификация на коплексните системи за геозащита.

II. Анализ на условията за формиране на коплексни системи за геозащита.

1. Влияние на геоложките и хидроложките условия.

 • клсификация на свлачищата
 • геоложките и хидроложките условия като предпоставка за избора на укрепване
 • влияние на водите
 • влияние на земетресенията

2. Влияние на морската абразия и речната ерозия.

3. Антропогенни, социално-икономически и териториално-устройствени условия.

4. Обобщен анализ на специфичните случаи на свличане с техногенен произход.

 • при естествен склон след дълбок скатен изкоп
 • при насип или естествен склон под изградения обект
 • при преминаване през консистентни свлачища
 • при пренасочване на течението към подравяне на съседния брегови участък
 • при напоителни канали, водопроводи и канализационни колектори
 • при бързо изпаряване на водоеми

5. Натурно изследване на влиянието на инжерно-геоложките условия върху деформациите на дренажната гарелия на Балчик.

III. Съвременно състояние на технологиите за изграждане на съоражения за геозащита.

1. Обзор и оценка на прилаганите технологии.

 • преглед на традиционните технологии
 • модифицирани типове подпорни конструкции
 • съвременни конструкции за укрепване на откоса
 • модерни високотехнологични методи в тунелното строителство
 • технологии за защита от срутища
 • технологии за укрепване на консистентни свлачища
 • съвременни методи за морска брегозащита
 • метод "стъпка по стъпка"

2. Съвременни съоражения за геозащита.

 • контрафорсни насипи и подпорни стени
 • армирани плочи
 • стабилизиране чрез тежестно разместване
 • анкерни конструкции
 • корави анкери
 • пилотни системи
 • ребра от шлицови стени
 • кладенци - кръгли и елипсовидни
 • шахтови кладенци и стълбове
 • клетъчни геомрежи

3. Прогноза за технологичното развитие на комплесните системи за геозащита.

4. Сеизмично изследване при взривни работи за уширяване на анкерните корени.

 • теоритични основи
 • приложение на технологията
 • описание на опита за анкерите при училище "Христо Ботев" в Балчик

5. Критерии за прилагане на метода "стъпка по стъпка" в геозащитата.

 • количествени и качествени критерии
 • принципи на конструктивния подход
 • последователност за изграждане и пускане на съораженията в експлоатация
 • специфични изисквания към изгражданите съоражения по метода "стъпка по стъпка"
 • особености на метода "стъпка по стъпка" при брегоукрепителните съоражения

IV. Оразмеряване и оптимизиране на съораженията и системите за геозащита.

1. Нормативна база.

2. Преглед на наличните решения.

 • оптимално дрениране
 • контрафорсни и брегозащитни насипи
 • армирани почви
 • пилотно укрепени системи
 • анкерно укрепване
 • комбинирани анкерни конструкции
 • брегозащитни хидротехнически съоражения
 • принципи на брегозащита

3. Методи за проучване и изследване на свлачищата.

 • геодезични наблюдения
 • изследване на устойчивостта на склоновете и откосите
 • кинематика и динамика на свлачищата
 • отчитане на сеизмичните въздействия върху устойчивостта на склоновете и откосите

4. Препоръки за подбряване на различните типове съоражения.

 • дюбелни конструкции
 • анкери
 • дрениране
 • буни

5. Статистически анализ на предварителното напрягане на земни анкери в Балчик.

 • статистически анализ на изпитателните и закотвящите товари при групово напрягане
 • статистически анализ на изпитателните и закотвящите товари при контролно регулиране
 • анализ на надеждността на анкерите
 • анализ на потъването на анкерните плочи
 • обобщаване на резултатите и изводи от статистическия анализ

6. Оптимизиране на дюбелните укрепителни конструкции върху еластична основа.

7. Основни направления за повишаване на сигурността на съораженията.

8. Оптимизационни зависимости при различните типове съоражения.

9. Обща математическа рамка на оптимизацията на системите за геозащита.

10. Предложения за нормативни промени.

11. Анализ на примери за изградени комплесни системи за геозащита.

V. Експлоатационни аспекти на системите за геозащита.

1. Критерии за оценка на системите и съораженията за геозащита.

 • определения и нормативи
 • теоритични основи на надеждността
 • основни причини за физическо износване
 • основни причини за морални износване
 • оптимизация на надеждността на съораженията

2. Икономическа оценка на съораженията и системите за геозащита.

 • икономическа ефективност
 • сравнение на вариантите

3. Критерии по единични показатели за надеждност.

 • показатели за безотказност и дълготрайност
 • сравнение на укрепителните мерки по надеждност
 • надеждност на пилотните укрепителни конструкции
 • структурни схеми на геозащитните системи
 • проектни предписания за експлоатация
 • основни положения за изчисление на геозащитните съоражения на надеждност
 • пример с анкерирана подпорна стена

4. Сравнителна ефективност на укрепителните мерки в компелксната система за геозащита.

 • изчисляване на дяловото участие на различните укрепителни мерки в общата система за геозащита
 • пример за сравнителна ефективност на две от предприетите мерки в комплексната система за геозащита