0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Математическа геодезия

Автор: Мара Даскалова
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 320
Корици: Твърди

Математическа геодезия 

1. По-важни математически сведения и формули, използвани в математическата геодезия.

 • елементарни трансцендентни функции
 • аналитични функции
 • степенни редове
 • тригонометрични редове
 • по-важни формули на сферичната тригонометрия
 • числено интегриране на обикновени диференциални уравнения

2. Кратки сведения от диференциалната геометрия на повърхнините.

 • аналитично представяне на равнинни криви и на криви линии върху повърхнина
 • параметрично представяне на равнина крива с параметър s
 • параметрични уравнения на кривите върху една повърхнина относно параметър s
 • криволинейни координати върху крива повърхнина - първа основна квадратична форма
 • втора основна квадратична форма - кривина на крива върху повърхнина
 • главни посоки, пълна и средна кривина на повърхнина
 • формула на Ойлер
 • производни на единичните вектори на една ортогонална криволинейна координатна система
 • нормална кривина, геодезическа теория и геодезическа кривина на координатните линии
 • геодезическа кривина на крива линия върху една повърхнина
 • основна гаусова теорема
 • полугеодезически координати
 • изометрични координати
 • локални декартови координати

3. Изображение на повърхнина върху повърхнина и върху равнина. Сложно изображение.

 • изображение на повърхнина върху повърхнина
 • изображение на повърхнина върху равнина
 • сложно изображение
 • конформно изображение на повърхнини
 • геодезическо проектиране

4. Земен елипсоид.

 • по-важни дефиниции и формули, свързани със земния елипсоид
 • координатни системи, свързани с елипсоида и меридианната елипса
 • връзки между две пространствени правоъгълни декартови координатни системи
 • параметрично представяне на елипсоида и меридианната елипса; връзки между геодезическата, геоцентрическата и редуцираната ширина; основни елипсоидни функции
 • първа и втора квадратична форма за земния елипсоид при геодезически географски координати; главни радиуси на кривина; радиус на кривина на нормалното сечение
 • Гаусова кривина, среден радиус на кривина и радиус на кривина на паралелния кръг за ротационния елипсоид; линеен елемент, представен чрез главните радиуси на кривина
 • геодезическа кривина на меридианите и паралелите; дъга по меридиана и паралела; площ върху елипсоида; изометрична ширина
 • първи производни на основните геодезически величини
 • трансформация между пространствени правоъгълни декартови координати и криволинейни ортогонални координати B, L, H

 5. Геодезическа линия и нормално сечение.

 • геодезическа линия
 • нормално сечение
 • взаимнонормални сечения; корекция заради височината на наблюдаваната точка
 • нормално сечение и геодезическа линия
 • решаване на елипсоидни триъгълници
 • използване на сферичния ексцес и на адитаментите при изравнение на триангулация

6. Права и обратна геодезическа задача за точки върху елипсоида и в пространството.

 • права и обратна задача за географски координати на точки върху елипсоида
 • общи условия за решаване на двете главни геодезически задачи за географски координати; точност на изчисленията
 • решаване на двете главни геодезически задачи за географски координати чрез степенни редове
 • решаване на двете главни геодезически задачи чрез използване на сферата като помощна повърхнина
 • решаване на двете главни геодезически задачи за географски координати чрез числена интеграция
 • права и обратна геодезическа задача в пространството

7. Геодезически проекции.

 • общи положения
 • обобщена дефиниция за изометричните напречни, конични, стереографски и гаусови координати
 • Гаусови координати и гаусови координатни системи
 • трансформационни формули между географски и гаусови координати
 • мередианна конвергенция за гаусови координати от географски и от гаусови координати
 • мащаб за гаусова проекция
 • решаване на двете главни геодезически задачи за гаусови координати
 • посочна и разстоятелна редукция за гаусова проекция
 • трансформация на координати между две съседни гаусови координатни системи
 • гаусови координати при широки гаусови координатни системи
 • изометрични напречни координати
 • стереографски координати
 • изометрични конични координати
 • кратка история на въвеждането и използването на гаусовите координати

8. Определяне на положенията на точки чрез наблюдения с радиотехнически средства.

 • общи сведения
 • определяне на положението на обект от наблюдавани азимути към него от две и повече дадени точки - ъглова засечка
 • определяне на положението на обект чрез измерени разстояния до него от две, три или повече станции - линейна засечка
 • определяне положението на обект чрез измерени разлики в разстояния до него отдадена точка - хиперболическа засечка

9. Диференциални формули.

 • общи сведения
 • диференциални формули първи и втори ред
 • метод на разгъване - дефиниция и по-важни формули
 • метод на проектиране - дефиниция и по-важни формули
 • диференциални формули за пространствена хорда
 • диференциални формули за гаусови координати
 • диференциални формули за трансформация между два елипсоида по метода на проектиране на локални гаусови, изометрични напречни, изометрични конични и стереографски координати в единни гаусови координати
 • свързване на две астрономо-геодезически мрежи
10. Аналитични изчислителни системи.