0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за упражнения по геодезия

Автор: Паско Бакалов, Георги Лазаров
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 507
Корици: Меки

Ръководство за упражнения по геодезия

1. Общи сведения за геодезичните изчисления и измервания.

 • общи сведения за геодезични изчисления
 • правила за изчисляване с приблизителни числа
 • средства за изчисления
 • мащаби
 • инструменти за центриране и хоризонтиране
 • стабилизиране и сигнализиране на точки

2. Работа с топографски планове и карти.

 • топографски планове и карти - съдържание
 • разграфка и номенклатура на планове и карти
 • релеф и неговото изобразяване върху планове и карти
 • интерполиране и изчертаване на хоризонтали върху план или карта
 • отчитане на координати на точки от план и карта; нанасяне на точки по координати
 • определяне на надморски височини на точки от план или карта; определяне на наклони
 • проектиране на линии със зададен наклон
 • построяване на профили; определяне на видимост между две точки
 • определяне на границите на водосборна област
 • определяне обема на земни маси по план с хоризонтали

3. Елементи от теория на грешките при измерванията.

 • предаване на грешките
 • обработка на многократни раноточни измервания на една величина
 • тежести на измерванията; обработка на многократни неравноточни измервания на една величина

4. Основни координатни изчисления.

 • геодезични координатни системи
 • основни задачи при координатните изчисления

5. Измерване на ъгли.

 • инструменти за построяване на постоянни ъгли
 • теодолит
 • точни теодолите с двустранен оптичен микрометър
 • зрителна тръба
 • проверка на осовите условия и поправка на теодолита
 • изследване на някои части на теодолита
 • измерване на хоризонтални ъгли
 • ексцентрично измерване на хоризонтални ъгли
 • измерване на зенитни ъгли и индексна грешка
 • електронни теодолити
 • магнитни инструменти
 • жиротеодолити

6. Измерване на дължини.

 • непосредствено измерване
 • посредствено измерване
 • оптично измерване; нишков далекомер
 • двуобразни далекомери
 • измерване на дължини с базисна лата
 • светлодалекомери

7. Измерване на превишения.

 • геометрична нивелация; видове нивелации; нивелири и нивелачни лати
 • либелни нивелири; проверка и поправка на нивелирите
 • нивелири с компесатори
 • изследване на нивелирите
 • проверка на нивелачни лати
 • лазерни нивелири
 • нивелиране на редица от точки чрез включен и затворен нивелачен вход
 • нивелация на профили и повърхнини
 • тригонометрична, барометрична и хидростатична нивелация

8. Основни положения на снимачните методи.

 • топографски снимки
 • координатни мрежи и координатографи

9. Тахиметрична снимка.

 • общи положения
 • тахиметри
 • извършване на тахиметрична снимка
 • изработване на топографски план
 • тахиметрична снимка с картировъчна масичка КАРТИ-250
 • тахиметрична снимка средукционен тахиметър BRT 006 и електронен тахиметър

10. Мензулна снимка.

 • същност и инструменти
 • снимачна основа; графични засечки и полигони
 • извършване на мензуална снимка
 • оформяне на топографски план

11. Ортогонална снимка.

 • общи положения
 • извършване на ортогонална снимка
 • нанасяне и оформяне на топографски план

12. Основни положения на геодезична снимачна основа.

13. Геодезични засечки.

 • права, обратна, странична, линейна, ханзенова и комбинирана засечка

14. Полигони.

 • видове полигони; полагане, стабилизиране, измерване и изчисление
 • висящ и свързан полигон
 • свързване на полигон с недостъпна триангулачна точка
 • затворен, маркшайдерски, бусолен и пилигонометричен полигон

15. Изравняване на нивелачни и полигонови мрежи.

 • изравняване на възлова точка
 • изравняване на мрежи по метода на еквивалентната замяна
 • изравняване на мрежи по полигоновия метод на проф. В.В.Попов
 • изравняване на мрежи по възловия метод на проф. В.В.Попов
 • изравняване на мрежи по метода на последователните приближения
 • трансформация на координати

16. Проектиране на геодезична снимачна основа.

 • проект за определяне на координатите на точките от снимачната основа
 • проект за определяне на височините на точките от снимачната основа

17. Автоматизирано изработване на топографски планове и карти.

 • технически средства за автоматизация на полските измервания
 • технически средства за автоматизация на канцеларската работа
 • създаване на цифрови топографски модели чрез геодезични снимачни методи и чрез планове и карти
 • използване на цифровите топографски модели за автоматизирано изработване на топографски планове
 • автоматизирани програмни системи за изработване на топографски планове и карти

18. Намаляване и увеличаване на плановете. Определяне на площи.

 • намаляване и увеличаване на плановете; пантограф
 • определяне на площи по координати
 • механично определяне на площи

19. Трасировъчни работи.

 • елементи
 • трасиране на прави и кръгови линии