0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Закон за етажната собственост

Автор: БСА 2009/бр 8
Издателство: ИТУС 98
Издаденa: 2009г.
Страници: 52
Корици: Меки

Закон за етажната собственост

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел I Предмет на закона 

Раздел II Права и задължения на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях 

Глава втора 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ 

Раздел I Общи правила 

Раздел II Общо събрание на собствениците 

Раздел III Сдружение на собствениците 

Раздел IV Изпълнение и контрол на актовете на общото събрание и на управителния съвет (управителя) 

Глава трета 
РЕГИСТРАЦИЯ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 

Глава четвърта 
РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ 

Глава пета 
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Допълнителна разпоредба 

Преходни и Заключителни разпоредби 


МРРБ ЗАПОВЕД №РД 02-14-1111 


МРРБ ЗАПОВЕД №РД 02-14-1752 


КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 


ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТТ 

I. Общи положения 

II. Управление на eтажната собственост 

III. Установяване и спазване на вътрешния ред в сградата 

IV. Контрол и наказания 

V. Заключителни разпоредби 


Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

I.Наименование на юридическото лице и адрес

II.Права и задължения на собствениците на самостоятелни обекти в сградата

III.Ред за приемане на решения

IV. Състав, мандат и организация на работа на управителния съвет (управителя) и на контролния съвет (контрольора)

V. Прекратяване на сдружението и ликвидация

VI. Заключителни разпоредби


Наредба 09№3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост 


Наредба 09№6 за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване 


Наредба 09№5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава втора 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ 

Раздел I Разположение на сервитутните ивици 

Раздел II Размери на сервитутните ивици 

Глава трета 
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИТЕ ПРАВА 

Допълнителна разпоредба 

Заключителни разпоредби 

Приложение Максимални размери на сервитутните ивици 


Всяко 15-то число от месеца - 10% отстъпка от посочените цени на всички артикули

Безплатна доставка над 20лв на територията на град София, и над 100лв за страната