0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Числени методи в строителната механика

Автор: Тодор Карамански
Издателство: Техника
Издаденa: 1976г.
Страници: 394
Корици: Твърди

Числени методи в строителната механика 

1. Апроксимация чрез полиноми.

 • видове апроксимация
 • формиране на апроксимационни полиноми при произволно разположени възли
 • крайни разлики
 • формиране на интерполационни полиноми при равноотстоящи възли
 • уравнения на пароболи, дефинирани от определен брой ординати; формули за интерполация и екстраполация
 • формули за числено диференциране
 • изразяване на производните чрез съответните крайни разлики и чрез производните от по-висок ред
 • формули за числено интегриране
 • гормули за изчисляване на интеграли
 • формули за статически моменти, опорни реакции и огъващи моменти
 • формули за интерполация, числено диференциране и интегриране при функции на две променливи
 • екстраполация на резултатите

2. Използване на числено интегриране при някои задачи от строителната механика.

 • построяване на диаграмите на разрезните усилия при използване на посредствено предаване на товарите
 • построяване на еластични линии чрез използване на фиктивна греда
 • построяване на линии на влияние при двуставна дъга с обтегач
 • построяване на линии на влияние при двуставно запъната дъга
 • построяване на диаграмите на разрезните усилия при кръгова дъга, натоварена с тангенциални сили
 • построяване на линии на влияние при непрекъсната греда с променливо напречно сечение чрез ЕИМ
 • построяване на диаграмите на разрезните усилия при непрекъсната греда с променливо напречно сечение чрез ЕИМ
 • определяне на преместванията при еластично полупространство; изчисляване на несобствени интеграли

3. Метод на крайните разлики.

 • основна идея на метода на крайните разлики
 • определяне на огъващите моменти и премествания в проста греда по метода на крайните разлики
 • диференчни уравнения с повишена точност
 • определяне на огъващите моменти и преместванията в прави греди чрез диференчни уравнения с повишена точност
 • изследване на устойчивостта на прав еластичен прът
 • изследване на свободните трептения на прав еластичен прът
 • изследване на свободните трептения на прав еластичен прът чрез изполване на двустепенна дискретизация
 • решаване на греда върху еластична основа чрез обикновени диференчни уравнения
 • решаване на греда върху еластична основа чрез изполване на двустепенна дискретизация
 • изследване на призматични пръти при усукване
 • гредова аналогия; използване на гредовата аналогия за определяне на инерционния момент при усукване на призматични пръти със сложно напречно сечение
 • решаване на равнинната задача на теорията на еластичността по метода на крайните разлики
 • решаване на тънки еластични плочи по метода на крайните разлики
 • повишаване на точността на решението чрез използване на резултатите от него

4. Матрици.

 • основни понятия и обозначения
 • видове матрици
 • операции с матрици
 • собствени числа и собствени вектори на матрица
 • квадратични форми

5. Вариационни принципи и вариационни методи в строителната механика.

 • основни понятия и проблеми на вариационното изчисление
 • решаване на вариационните задачи с помощта на диференциални уравнения
 • преки вариационни методи
 • основни понятия, свързани с понятието енегия
 • енергетични принципи в строителната механика
 • определяне на пресмятанията при континуалните системи чрез използване на принципа на възможните пресмятания

6. Метод на крайните елементи.

 • основна идея на метода на крайните елементи
 • решаване на равнинна ферма по деформационния метод
 • решаване на равнинна задача чрез триъгълни крайни елементи
 • обобщение на процедурата при метода на крайните елементи; условия за сходимост
 • примери за решаване на равнинната задача по метода на крайнит еелементи
 • решаване на греда върху еластична основа
 • решаване на тънки еластични плочи

7. Метод на реалните крайни елементи.

 • основна идея на метода
 • изследване на устойчивостта на прав еластичен прът
 • решаване на равнинната задача на теория на еластичността
 • съпоставка на методите за математическа дискретизация

8. Решаване на континуалните системи чрез преминаване към дискретен физически модел.

 • идея на метода
 • решаване на греда върху еластична основа чрез дискретен физически модел
 • дискретен физически модел на тунела облицовка
 • дискретен физически модел на равнинната задача

9. Решаване на алгебрични и трансцедентни уравнения.

 • система алгебрични уравнения с несиметрична изцяло запълнена матрица
 • обръщане на несиметрична изцяло запълнена матрица
 • система алгебрични уравнения с несиметрична ивична матрица
 • система алгебрични уравнения със симетрична матрица
 • нелинейни алгебрични уравнения и трансцедентни уравнения

10. Основни сведения за алгоритмичните езици Алгол-60 и Фортран-IV.

 • Алгол-60
 • символи
 • числа и променливи
 • изрази
 • оператори
 • стандартни функции, процедури и променливи
 • описания
 • процедури и функции
 • общи указания за използване на езика Алгол-60
 • Фортран-IV
 • символи
 • числа и променливи
 • оператори
 • четене и печат
 • функции и подпрограми
 • структура на програмата
11. Примери за програми.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 лв.