0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Статика на строителните конструкции част 2

Автор: Симеон Симеонов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 313
Корици: Меки

Статика на строителните конструкции част 2

1. Силов метод.

 • въведение
 • степен на статическа неопределимост
 • основна идея на силовия метод
 • съставяне на уравненията за непрекъснатост на деформациите
 • изчисляване на коефициентите на уравненията за непрекъснатост
 • изчисляване на свободните членове
 • получаване уравненията на силовия метод от теоремата на Кастилиано
 • решаване на системите канонични уравнения
 • основна система, единични диаграми
 • опростявания при изчисляване на коефициентите и свободните членове на каноничните уравнения
 • построяване на окончателни диаграми на разрезните усилия
 • проверка на точността на окончателните диаграми
 • пример за решаване на статическа неопределима система
 • построяване на линии на влияние за разрезните усилия в статически неопределими системи
 • използване на статически неопределими основни системи
 • определяне на премествания в статически неопределими системи
 • матрична форма на силовия метод
 • матрично построяване на линиите на влияние за разрезните усилия
 • матрично изчисляване по силовия метод на статически неопределими системи при температурни изменения и преместване на подпорите
 • преизчисляване на системата при промяна на коравината на някои от елементите или при отстраняване на такива

2. Начини за опростяване приложението на силовия метод.

 • въведение
 • използване на симетрията, взаимно ортогонални диаграми
 • преобразуване на външен товар в симетричен и обратно симетричен
 • групови неизвестни
 • пренасяне на неизвестните чрез недеформируеми конзоли, еластичен център
 • използване на различни основни системи

3. Непрекъснати греди.

 • въведение
 • непрекъснати греди на неподатливи опори, тримоментни уравнения
 • метод на фокусните отношения
 • метод на еластичните запъвания
 • решаване на непрекъснатите греди при температурни изменения и преместване на подпорите
 • линии на влияние на разрезните усилия
 • гранични диаграми
 • непрекъсната греда на еластични опори
 • решаване на непрекъснати греди по метода на началните параметри

4. Статически неопределими пълностенни греди.

 • въведение
 • двуставна дъга
 • избор на формата на двуставна дъга
 • решаване на дъгата от изменение на температурата и преместване на опорите
 • линии на влияние на разрезните усилия
 • двуставна дъга с опъвач
 • запънати дъги
 • аналитично задаване на инерционния момент
 • избор на формата на запъната дъга
 • решаване на запъната дъга при температурно изменение
 • линии на влияние за разрезните усилия
 • автоматизирано изчисляване на статически неопределими дъги
 • дъгови мостове с надсводова конструкция

5. Статически неопределими ферми и смесени системи.

 • въведение
 • статически неопределими ферми
 • смесени системи
 • висящ мост

6. Метод на преместванията / деформационен метод.

 • въведение
 • координатни системи и кинематични неизвестни
 • основна система
 • уравнения на равновесието
 • разрезни усилия в праволинеен елемнт, матрица на коравина
 • зависимост между разрезните усилия и възловите премествания в общата координатна система; трансформационна матрица
 • директно съставяне на уравненията за равновесие посредством принципа на възможните премествания
 • построяване на трансформационна матрица
 • номериране на възлите за получаване на лентъчни матрици на коравина
 • разрезни усилия от температурни изменения и преместаване на подпорите
 • преизчисляване на системата при промяна на коравината на някои от елементите
 • построяване на линии на влияние за разрезните усилия
 • решаване на равнинни ферми
 • използване на симетрията
 • обща характеристика на метода на преместванията

7. Метод на преместванията. Рамки с надлъжно недеформируеми елементи.

 • въведение
 • степен на кинематична неопределеност
 • уравнения на равновесието
 • определяне на коефициентите и свободните членове в уравненията за равновесие
 • случай на неуспоредни колони
 • построяване и проверка на диаграмите на разрезните усилия
 • уравнения на равновесието при етажни рамки
 • използване на групови неизвестни при симетрични системи
 • решаване при температурни изменения и преместаване на опорите

8. Смесен метод.

 • въведение
 • съставяне на уравненията за непрекъснатост и равновесие
 • комбинирано използване на силовия и деформационния метод

9. Пространствени статически неоределими системи.

 • въведение
 • разрезни усилия
 • степен на статическа неопределимост
 • решаване на пространствени системи по силовия метод
 • решаване на равнинни рамки, натоварени перпендикулярно на равнината им
 • деформационен метод
 • решаване на пространствени ферми по деформационния метод
 • пространствени рамки с надлъжно недеформируеми гредови елементи

10. Греди и рамки върху еластична основа.

 • въведение
 • определяне на Винклеровия коефициент
 • греда на Винклерова еластична основа
 • някои конкретни решения
 • построяване на частно решение при сложно натоварване
 • приложение на втората форма на общото решение
 • безкрайно дълги греди на еластична основа
 • изпозлване на решението на безкрайната греда като частен интеграл на диференциалното уравнение
 • приложение на деформационния метод за решаване на греди върху еластична основа
 • еластична основа с два коефициента на леглото
 • случай на едностранни връзки
 • рамки, лежащи върху еластична основа

11. Нелинейно деформируеми системи.

 • въведение
 • нелинейни уравнения на равновесието
 • методи за решаване на нелинейните системи уравнения на равновесието
 • матрици на коравина на гредов елемент, натоварен с осова сила
 • приблизителни методи за построяване на матриците на коравина
 • геометрично нелинейни системи с малки възлови премествания
 • геометрично нелинейни системи без ограничения на възловите премествания
 • висящи мостове с големи отвори
 • критично състояние, устойчивост и носеща способност на еластичните системи
 • деформативни свойства на материалите за строителни конструкции
 • пластично деформируем гредов елемент
 • решаване на физично нелинейни равнинни системи
 • физично нелинейни стоманобетонни системи
 • системи с двойна нелинейност
 • обща и местна загуба на устойчивост
 • ферми с двойна нелинейност
 • гранични състояния

12. Физично нелинейни системи. Метод на гранично равновесие.

 • въведение
 • диаграма на Прандтил; пластичен съпротивителен момент
 • коефициент на провлачване
 • методи за определяне на граничното равновесие при еднократно натоварване
 • гранично равновесие на непрекъснати греди
 • гранично равновесие на рамки
 • влияние на нормалното и напречното усилие върху големината на граничния пластичен момент
 • променливо повторни и циклични натоварвания; остатъчни деформации и напрежения
 • пластични разрушения
 • изследване на граничните състояния при двойна нелинейност