0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Съпротивление на материалите

Автор: Коста Младенов, Йордан Клечеров, Светлана Лилкова-Маркова, Виктор Ризов
Издателство: АВС Техника
Издаденa: 2012г.
Страници: 347
Корици: Меки

Съпротивление на материалите

Увод. Въведение в съпротивление на материалите.

 • предмет и задачи
 • реална конструкция и нейната статическа и изчислителна схема
 • основни работни хипотези

1. Разрезни усилия.

 • дефиниране и метод на сечението
 • определяне на функциите на разрезните усилия и построяване на диаграмите им
 • диференциални уравнения
 • интегриране на диференциалните уравнения
 • проверки на функциите на диаграмите на разрезните усилия

2. Инерционни моменти на геометричните фигури.

 • определение
 • инерционни моменти за съставни равнинни фигури
 • инерционни моменти за успоредни оси (теореми на Щайнер)
 • инерционни моменти спрямо завъртени оси
 • инерционни моменти за някои основни фигури
 • главни инерционни моменти и главни инерционни оси
 • теореми на симетрията

3. Напрегнато и деформирано състояние в точка.

 • вътрешни сили в напрегната среда
 • напрежения върху произволна площадка през дадена точка по известни напрежения върху три взаимно перпендикулярни площадки през същата точка; теорема на Cauchy
 • теорема за взаимност на тангенциалните напрежения
 • теорема за взаимност на пълните напрежения
 • главни площадки, главни нормални напрежения и главни направления
 • екстримни стойности на тангенциалните напрежения
 • елипсоид на напреженията
 • двумерно напрегнато състояние
 • едномерно напрегнато състояние
 • уравнения за вътрешно равновесие
 • деформирано състояние в точка
 • изменение на дължината на отсечка между две точки  от деформируемо тяло
 • промяна на правия ъгъл между две направления през дадена точка, които са били взаимно перпендикулярни преди деформацията
 • тензор на деформацията
 • условия за съвместимост на деформациите
 • двумерно и едномерно деформирано състояние
 • обемна деформация
 • зависимост между напрежения и деформации; прост и обобщен закон на Hooke
 • граници на изменение на коефицента на Poisson
 • зависимост между материалните константи A, E, G и v
 • постановка на общата задача за изследване на напрегнатото и деформираното състояние в точка

4. Чист опън и натиск.

 • напрежения и деформации
 • статически определими и статически неопределими системи
 • експериментално изследване на материалите
 • оразмеряване
 • влияние на собственото тегло върху напреженията и деформациите
 • форми на еднаква якост
 • чист опън/натиск на комбинирани пръти

5. Чисто срязване.

 • въведение
 • нитови съединения
 • болтови съединения
 • заваръчни съединения

6. Чисто усукване.

 • определение
 • построяване на диаграмата на усукващите моменти
 • греда с кръгово или с пръстеновидно напречно сечение
 • чисто усукване на греди с некръгово напречно сечение
 • деформирано състояние
 • статически неопределими греди, натоварени на чисто усукване

7. Специално огъване на прави греди.

 • решение на дадена кинематична задача
 • зависимости между напрежения и разрезни усилия
 • общо (двойно, косо) и специално (просто) огъване
 • разпределение на нормалните напрежения
 • разпределение на тангенциалните напрежения
 • главни нормални напрежения
 • център на огъване
 • оразмеряване
 • една оптимизационна задача
 • комбинирани греди

8. Еластична линия.

 • дефиниране на провисване и завъртане на напречно сечение на греда
 • извод от деференциалното уравнение
 • метод на непосредствено интегриране на диференциалното уравнение
 • метод на Clebsch за получаване на обобщеното уравнение
 • метод на аналогията на Mohr
 • статически неопределими греди
 • диференциално уравнение на еластичната линия при отчитане на срязващата сила
 • определяне на еластичната линия в случая на общо огъване

9. Напрежения и деформации от натоварвания, които пораждат комбинации от разрезни усилия.

 • въведение
 • формула за нормалното напрежение при най-общо натоварване
 • общо (двойно) огъване
 • специално огъване, съчетано с опън или натиск
 • специално огъване, съчетано с опън и усукване
 • нецентричен опън и нецентричен натиск
 • ядро на сечението
 • нецентричен натиск в случая, когато материалът не понася опънни напрежения
 • деформации при нецентричен опън (натиск)
 • деформации при едновременно действие на осов и напречен товар

10. Устойчивост на праволинейни пръти (изкълчване).

 • въведение
 • задача на Ойлер
 • критични сили за други начини за подпиране
 • критични сили от по-висок ред
 • обобщена формула на Ойлер
 • граница на приложимост на Ойлеровата формула
 • изкълчване над границата на еластичност
 • носимоспособност на елементи при загуба на устойчивост по EUROCOD 3
 • проверка по устойчивост

11. Енергетични методи.

 • увод
 • потенциална енергия на деформацията при тримерно напрегнато състояние
 • потенциална енергия на деформацията на греда при различни съчетания на разрезни усилия
 • теорема на Бети, Максуел и Рейли
 • теорема на Кастиляно
 • интеграли на Максуел-Мор, правило на Верешчагин
 • теорема на Менабреа
 • допълнителна енергия

12. Теории за опаснос състояние.

 • увод
 • класически теории за опасно състояние
 • теория на Мор
 • теория на Баландин
 • теория за опасно състояние на бетонни конструкции
 • въведение в линейната механика на разрушението

13. Изследване на конструктивни елементи при еласто-плстично деформиране.

 • увод
 • чист опън (натиск)
 • чисто специално огъване
 • еластично-пластично поведение на статически неопределими конструкции при огъване
 • разтоварване и остатъчни напрежения
 • пластични деформации при чисто усукване

14. Въжета.

 • въведение
 • въжета с малко тегло, натоварени с концентрирани сили
 • основни хипотези в техническата теория на въжето
 • гъвкаво въже с малко провисване и опори на едно ниво
 • гъвкаво въже с малко провисване и опори на различни нива