0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Съпротивление на материалите

Автор: Ленин Лазов, Иван Славов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 468
Корици: Меки

Съпротивление на материалите

1. Геометрични характеристики на равнинни фигури.

 • общи положения
 • статични моменти
 • геометрични моменти от втори ред
 • изменение на инерционните моменти при транслация на координатната система
 • изменение на инерционните моменти при ротация на координатната система
 • екстремни стойности на осовите инерционни моменти при ротация на координатната система
 • определяне на инерционните моменти на сложни фигури
 • ред за определяне на главните инерционни моменти на равнинна фигура

2. Вътрешни усилия.

 • общи положения
 • метод на сечението
 • вътрешни усилия в прави греди
 • вътрешни усилия в равнинни рамки, съставени от прави греди и пръти, натоварени равнинно
 • вътрешни усилия в равнинни рамки, съставени от криви греди
 • вътрешни усилия в рамки, съставени от прави греди и пръти, натоварени пространствено

3. Напрегнато състояние в околността на точка.

 • общи положения
 • напрежения в околността на точка от дадено сечение
 • напрегнато състояние в околността на точка
 • закон за взаимност на тангенциалните напрежения
 • определяне на големината на вектора пълно напрежение в произволно наклонена площадка
 • определяне на големината на нормалното и на тангенциалното напрежение за околността на точка от произволно наклонено сечение през точка
 • главни напрежения
 • напржения в семейство площадки, успоредни на главно направление
 • вид на напрегнатото състояние
 • аналитично изследване на напрегнатото състояние в околността на на точка
 • чисто плъзгане
 • окръжности на Мор за изобразяване на напрегнатото състояние в околността на точка
 • интегрална връзка между вътрешните усилия и напреженията

4. Деформационно състояние в околността на точка. Зависимости между напреженията и деформациите. Потенциална енергия на деформациите.

 • общи положения
 • относителни линейни и ъглови деформации
 • тензор на деформациите
 • равнинни деформации
 • обемна деформация
 • връзка между напреженията и относителните деформации
 • пресмятане на напреженията по измерени деформации
 • потенциална енергия на деформациите
 • разделяне на специфичната потенциална енергия на специфична потенциална енергия за изменение на обема и за изменение на формата
 • връзка между деформоционния модул E и деформационния модул на плъзгане G

5. Якостни условия за оразмеряване.

 • якостни условия за оразмеряване в условията на едновременно напрегнато състояние
 • якостни условия за оразмеряване в условията на чисто плъзгане
 • якостни условия за оразмеряване в условията на сложно напрегнато състояние

6. Закон за разпределение на нормалните напрежения. Оразмеряване в условията на едномерно напрегнато състояние.

 • общи положения
 • закон за разпределение на нормалните напрежения
 • якостно оразмеряване
 • основни задачи при якостно оразмеряване
 • чист опън (натиск)
 • чисто огъване
 • общо огъване
 • огъване и опън (натиск)
 • деформационно оразмеряване

7. Оразмеряване при чисто плъзгане.

 • общи положения
 • понятие за чисто срязване
 • чисто усукване на конструкционни елементи с кръгово напречно сечение
 • чисто усукване на конструкционни елементи с некръгово напречно сечение

8. Механични характеристики на материалите.

 • общи положения
 • изпитване на опън
 • изпитване на натиск
 • изпитване на огъване
 • изпитване на усукване

9. Оразмеряване в условията на сложно напрегнато състояние.

 • общи положения
 • оразмеряване на конструкционни елементи, подложени на чисто огъване и плъзгане
 • оразмеряване на конструкционни елементи с кръгово напречно сечение, подложени на едновременно огъване и усукване
 • едновременно огъване, усукване и опън-натиск в кръгови напречни сечения
 • цилиндрични винтови пружини с малка стъпка

10. Устойчивост.

 • общи положения
 • критични сили за натиснати пръти
 • приложимост на Ойлеровите формули
 • изкълчване в пластичната област
 • оразмеряване на натиснати пръти
 • оразмеряване по ф -метод

11. Премествания в еластични системи.

 • общи положения
 • теорема на Кастиляно
 • изразяване на потенциалната енергия на деформациите чрез вътрешни усилия
 • практическо приложение на теоремата на Кастиляно

12. Разкриване на статичната неопределеност на еластична система, образувана от греди и пръти.

 • общи положения
 • определяне на статичната неопределеност
 • общ подход за разкриване на статичната неопределеност
 • приложение на теоремата на Кастиляно за разкриване на статичната неопределеност на външно статично неопределени еластични системи
 • приложение на теоремата на Кастиляно за разкриване на статичната неопределеност на вътрешно статично неопределени равнинни рамки
 • използване на симетрия при разкриване на статичната неопределеност
 • монтажни напрежения
 • температурни напрежения

13. Якостно оразмеряване на равнинни криви греди.

14. Напрежения в дебелостени цилиндри и бързовъртящи се дискове.

15. Динамични напрежения.

16. Оразмеряване при променливи напрежения.

 • поведение на материалите при циклични напрежения
 • фактори, влияещи върху границата на умора
 • якостна проверка на умора
 • влияние на вида на напрегнатото състояние на прътов с кръгово напречно сечение, подложени на усукване
 • оразмеряване на носеща способност при чисто огъване

17. Оразмеряване на конструкциите по носеща способност.

18. Метод на крайните елементи.

19. Поведение на материалите при високи и ниски температури.