0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Стоманобетонни конструкции

Автор: Боян Димитров
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 311
Корици: Меки

Стоманобетонни конструкции

I. Теория на стоманобетона.

1. Физико-механични и деформационни свойства на бетона, стоманата за армировка и стоманобетона.

 • бетон
 • армировка

2. Метод за изчисляване на стоманобетонни конструкции.

 • основни положения
 • стадии на напрегнато състояние при стоманобетонни елементи, натоварени на огъване
 • основни положения на метода на граничните състояния
 • принципни положения на общоевропейските норми за проектиране на стоманобетонни конструкции

3. Изчисляване на стоманобетонни елементи по нормални сечения, натоварени на огъване.

 • конструктивни особености
 • основни положения
 • елементи с правоъгълно сечение и единична армировка
 • елементи с правоъгълно сечение и двойна армировка
 • елементи с плочогредово сечение

4. Изчисляване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречни сили и огъващи моменти.

 • основни положения
 • изчисляване на стремената и огънатите пръти
 • схема за определяне на носещата способност на стоманобетонни сечения за напречни сили

5. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на нецентричен натиск.

 • конструктивни особености
 • оразмеряване на колони, натоварени на нецентричен натиск със случаен ексцентрицитет
 • изчисляване на стоманобетонни елементи, натоварени на нецентричен натиск

6. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на центричен и нецентричен опън.

 • елементи, натоварени на центричен опън
 • елементи, натоварени на нецентричен опън

7. Кратки сведения за изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на усукване.

8. Основни положения при конструиране и оразмеряване на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

 • общи сведения
 • начини за предварително напрягане и закотвяне на армировката
 • видове напрегната армировка и закотвящи приспособления
 • загуби от предварително напрежение
 • конструиране и основни оразмерителни проверки на предварително напрегнати елементи, натоварени на огъване.

9. Кратки сведения за определяне на деформациите при стоманобетонни елементи, натоварени на огъване.

II. Стоманобетонни конструкции.

1. Междуетажни подови конструкции.

 • общи принципи и класификация
 • гредови подови конструкции
 • сглобяеми гредови конструкции с елементи тип "Спирол"
 • сглобяеми гредови конструкции с 2Т-елементи
 • касетирани подови конструкции
 • подови конструкции, изпълнявани с едроразмерен кофраж
 • подови конструкции, изпълнявани с предплочи
 • безгредови подови конструкции
 • изчисляване и конструиране на еднопосчно армирани плочи
 • изчисляване и конструиране на кръстосано армирани плочи
 • изчисляване и конструиране на главни и второстепенни греди
 • числени примери за оразмеряване и конструиране на междуетажни конструкции

2. Стоманобетонни рамкови конструкции.

 • моnoлитни рамкови конструкции
 • сглобяеми конструкции за едноетажни промишлени сгради
 • многоетажни рамкови конструкции

3. Тънкостенни пространствени конструкции.

 • видове черупкови конструкции
 • цилиндрични черупки
 • призматични черупки
 • черупки с двойна кривина върху правоъгълна основа
 • ротационни черупки с двойна кривина - куполи
 • черупки с отрицателна гаусова кривина

4. Фундаменти на сгради.

 • общи сведения
 • единични фундаменти под колони
 • ивични фундаменти и гредови скари
 • фундаментни плочи
 • шлицови стени и изпълнение на подземни етажи

5. Сеизмични въздействия върху сградите и противоземетръсни конструкции.

 • общо върху земетресенията
 • определяне на сеизмичните натоварвания
 • разпределяне на сеизмичната сила между отделните конструктивни елементи
 • схеми и разположение на вертикалните диафрагми