0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Стоманобетон

Автор: Левчо Маноилов
Издателство: Техника
Издаденa: 2008г.
Страници: 484
Корици: Меки

Стоманобетон

I. Теория на стоманобетона.

1. Физико-механични и деформационни свойства на бетона, стоманата за армировка и стоманобетона.

-бетон

 • общи сведения
 • съсъхване и пълзене на бетона
 • яккости на бетона
 • деформационни свойства на бетона
 • начален модул на еластичността и деформационен модул на бетона

-армировка

 • предназначение на армировката
 • механични и деформационни свойства на стоманите за армировка
 • видове стомани за армировка

-физико-механични и деформационни свойства на стоманобетона

 • общи положения
 • сцепление между бетона и армировката
 • съсъхване и пълзене на стоманобетона
 • корозия на стоманобетона и мерки за защита от нея

2. Основни положения на методите за изчисляване на стоманобетонните конструкции.

 • общи сведения
 • видове стадии на напрегнато и деформирано състояние при стоманобетонни елементи, подложени на огъване
 • метод на допустимите напрежения
 • кратки сведения за метода по стадия на разрушаване
 • метод на граничните състояния

3. Изчисляване на стоманобетонни елементи по нормални сечения, подложени на огъване.

 • общи сведения
 • изчисляване на елементите по нормални сечения за действието на огъващи моменти по метода на граничните състояния - по носеща способност

4. Изчисляване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречни сили и огъващи моменти.

 • общи сведения
 • изчисляване и поемане на тангециалните и на главните опънни напрежения в стадий II на напрегнато състояние
 • изчисляване на наклонени сечения по метода на граничните състояния

5. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, подложени на центричен и нецентричен натиск.

 • общи сведения и конструктивни особености
 • изчисляване на колони, подложени на центричен натиск със случаен ексцентрицитет по първа група гранични състояния
 • изчисляване на стоманобетонни елементи, подложени на нецентричен натиск по първа група гранични състояния

6. Изчисляване на стоманобетонни елементи, подложени на центричен и нецентричен опън.

 • общи сведения
 • изчисляване на елементи, подложени на центричен опън
 • изчисляване на елементи, подложени на нецентричен опън

7. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, подложени на усукване и огъване.

 • общи сведения
 • изчисляване на правоъгълни стоманобетонни сечения за действието на усукващ момент
 • изчисляване на наклонени пространствени сечения при едновременното действие на усукване и огъване

8. Основни положения при конструиране и изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

 • общи сведения
 • основни принципи при разполагане на напрягащата армировка
 • закотвяне на предварително напрегнатата армировка
 • метод за изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции
 • изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции по първа група гранични състояния

9. Изчисляване на стоманобетонни конструкции по втора група гранични състояния - на деформации и пукнатини.

 • основни положения
 • изчисляване на стоманобетонни конструкции на пукнатини
 • изчисляване на деформации

II. Приложение на стоманобетона.

1. Изчисляване и конструиране на основните стоманобетонни елементи и конструкции.

 • конструктивни принципи при проектиране на междуетажните стоманобетонни подови конструкции
 • основни положения на метода по преразпределение на усилията за изчисляване на стоманобетонни елементи, подложени на огъване
 • изчисляване и конструиране на еднопосочно армирани плочи
 • изчисляване и конструиране на кръстосано армирани плочи
 • изчисляване и конструиране на безгредови плочи
 • изчисляване и конструиране на главни и второстепенни греди
 • изчисляване и конструиране на гредови скари
 • кратки сведения за ребрени подове
 • единични фундаменти под колони