0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Хидробиология, микробиология, сапробиология

Автор: Ангел Ангелов, Пена Димитрова, Борис Русев
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 234
Корици: Меки

Хидробиология, микробиология, сапробиология

1. Обща хидробиология.

 • етапи в развитието на хидробиологията
 • водата като природно тяло и среда за обитване на хидробионтите
 • биосфера-хидросфера
 • адаптация на хидробионтите спрямо водната маса и дъното на водоема като субстрат за опора
 • бентосни организми
 • планктон
 • нектон
 • неустон и плеустон
 • ролята на някои обиотични фактори върху живота на хидробионтите
 • биология на някои типове водоеми
 • биологична продуктивност на водните басейсни
 • кръговрат на веществата във водата

2. Обща микробиология и микробиология на водата.

 • предмет на микробиологията
 • морфология и структура на микроорганизмите
 • бактерии
 • микробен енергетичен метаболизъм
 • дишане на микроорганизмите
 • микроорганизмите и условията на външната среда
 • изменчивост на микроорганизмите
 • обичайна микрофлора на водата
 • разпределение на микроорганизмите в различните водни басейни
 • причинители на болести във водата
 • количествен анализ на водната микрофлора

3. Сапробиология.

 • предмет и задачи
 • исторически данни за развитието на сапробиологията
 • естествено замърсяване на водоемите
 • изкуствено замърсяване на водоемите
 • естествено самопречистване на водоемите
 • принципи на биологичния анализ и неговите предимства и недостатъци в сравнение с физикохимичния и бактериологичния анализ
 • категоризиране на водоемите с оглед на задоволяването на нуждите на населението от вода
 • мерки за запзване на чистотата на водоемите
 • обща водна токсикология

4. Биологично пречистване на водите.

 • биологично пречистване на отпадъчните води