0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Канализационни мрежи и съоръжения

Автор: Румен Арсов
Издателство: Матком
Издаденa: 2018г.
Страници: 404
Корици: Твърди

Канализационни мрежи и съоръжения

Технологични и конструктивни особености на канализационните мрежи

    Отпадъчни води
        Видове отпадъчни води
        Количествени характеристики на отпадъчните води
        Качествени характеристики на отпадъчните води
        Законови и нормативни изисквания относно отпадъчните води
    Схеми и системи на канализационните мрежи
        Обща схема на канализацията
        Видове канализационни мрежи
        Видове схеми на канализационните мрежи
        Канализационни мрежови системи
        Анализи на канализационните мрежови системи
            Технико-икономически аспект на сравнение
            Експлоатационен аспект на сравнение
            Санитарно-хигиенен аспект на сравнение
            Определяне на качествените параметри на дъждовните отпадъчни води
    Проектиране на гравитационни канализационни мрежи
        Етапи (фази) на инвестиционния процес
        Изходни данни за проектиране
        Трасета на канализационните колектори в план
        Хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи
        Надлъжни профили на канализационните клонове
        Разполагане на колекторите в напречните профили на улиците
    Канализационни тръбни профили, тръби, тръбни връзки, фундиране и устойчивост на колекторите
        Канализационни тръбни профили
        Видове канализационни тръби и тръбни връзки
            Бетонни и стоманобетонни тръби и връзки
            Стъклокерамични тръби и връзки
            Пластмасови тръби и връзки
            Стъклопластови тръби и връзки
            Метални тръби и връзки
            Канализационни колектори от тухлена зидария
        Фундиране на канализационни колектори
        Конструктивно проектиране на фундаменти под канализационни колектори
    Напорни и вакуумни канализационни мрежи
        Напорни канализационни мрежи
        Вакуумни канализационни мрежи
    Характерни и оразмерителни количества на отпадъчните води в сухо време
        Характерни водни количества
        Оразмерителни водни количества

Хидроложки аспекти на канализационните мрежи (Хидрология на урбанизираните територии)

    Основни параметри на дъжда: определяне, отношения, специфични особености
        Въведение
        Дъждомерни устройства
        Основни параметри на дъждовните валежи
    Параметри за оценка на степента на функционалност на канализационната мрежа
        Въведение
        Обезпеченост на канализационните мрежи
        Фактори, влияещи върху избора на периода на еднократно претоварване
        Риск и надеждност
            Опростен емпиричен метод
            Метод, основан на теоремата на Бейс
            Метод, основан на теорията на размитите множества
    Загуби на дъждовна вода
        Въведение
        Филтрация на дъждовни води в наситена и в ненаситена пореста среда
        Уравнение на Richards за филтрация в ненаситена пореста среда
            Модифицирано уравнение на Richards, базирано на опростяващите предпоставки на Green и Ampt
        Емпирична зависимост за определяне на скоростта на инфилтрация
        Загуби на дъждовна вода от повърхностно задържане
        Отточен коефициент
    Моделиране на дъждовния отток в канализационните мрежи
        Въведение
        Линейни хидрографи
        Влияние на пространственото разположение на валежното поле върху параметрите на хидрографа
        Влияние на динамиката на валежното поле върху формирането на хидрографите в канализационната мрежа
    Рационален метод (Метод на пределната интензивност)
        Въведение
        Метод на постоянната интензивност
        Рационален метод
        Аномалии при рационалния метод
    Метод на диаграмата на нарастване на площите
        Въведение
        Метод на диаграмата на нарастване на площите
    Метод на единичния хидрограф
        Въведение
        Единичен хидрограф
        Форми, геометрични параметри и емпиричните им зависимости при синтетични единични хидрографи
        Концепция на единичния резервоар за получаване на параметрите на единичния хидрограф
        Концепция на каскада от резервоари за получаване на параметрите на единичен хидрограф
        Метод на Figlus за получаване на параметрите k и n на единичния хидрограф

Хидравлични аспекти на канализационните мрежи

    Основни хидравлични аспекти на численото моделиране на потоците в канализационните мрежи
        Въведение
        Основни видове движения на хидравлични потоци
        Хидравлични напорни загуби в канализационните мрежи
            Хидравлични напорни загуби по дължина hL
            Хидравлични напорни загуби при местни съпротивления hM
        Основни хидравлични състояния на потоците в канализационните мрежи
    Математическо моделиране на потоците в канализационните мрежи
        Въведение
        Уравнения на De Saint Venant за еднодименсионални потоци
        Числено моделиране на повърхностния дъждовен отток в двудименсионална (2D) среда
    Влияние на ревизионните шахти върху параметрите на потока в канализационната мрежа
        Въведение
        Резервоарни шахти
    Модели и програмни продукти за канализационните мрежи
        Въведение
        Видове математични модели на канализационните мрежи
            Видове математични модели на канализационните мрежи според предназначението им
            Видове математични модели на канализационните мрежи според обхвата и структурата им
            Видове математични модели на канализационните мрежи според базовата си концепция
            Видове математични модели на канализационните мрежи според областта на приложение
        Съставяне на симулационни модели и програмни продукти
        Калибриране и верификация на комерсиалните програмни продукти
    Технологично оразмеряване на канализационните мрежи
        Въведение
        Технологично оразмеряване на канализационни колектори
        Условия за затлачване и самопочистване на колекторите

Съоръжения по канализационните мрежи

    Ревизионни, събирателни и дъждоприемни шахти и канали
        Съоръжения по канализационните мрежи
        Събирателни и ревизионни шахти и ревизионни отвори
        Дъждоприемни шахти и канали
    Каскадни шахти
        Видове и предназначение
        Устройство на каскадните шахти
        Технологично оразмеряване на каскадна шахта с малък пад тип "бързоток с практически профил"
    Разделителни камери и регулиращи устройства
        Видове и предназначение
        Дъждопреливни камери (дъждопреливници)
            Видове и конструктивни особености на дъждопреливни камери
        Моделиране на хидравличните процеси при страничен дъждопреливник
    Резервоари по канализационните мрежи
        Видове и предназначение
        Технологично оразмеряване на дъждозадържателни резервоари
    Съоръжения за намаляване на дъждовния отток, постъпващ в канализационните мрежи
        Видове и предназначение
        Технологично оразмеряване на дренажни резервоари според немските технически указания DWA-A 138
    Съоръжения за преминаване на колекторите през теренни препятствия и инфраструктурни комуникации
        Видове и предназначение
        Технологично и хидравлично оразмеряване на дюкери

Изграждане и изпитване на гравитационни канализационни мрежи

    Изграждане и изпитване на гравитационни канализационни мрежи
        Основни изисквания
        Траншейно изграждане на канализационни колектори
        Безтраншейно изграждане на канализационни колектори
            Методи с машини и с обслужващ персонал на терена
            Методи с машини и с обслужващ персонал под терена ("Тунелно прокарване")
        Изграждане на канализационни мрежи при специфични строителни условия
            Строителство в пропадъчен льос
            Строителство в свлачища
            Строителство върху слаби земни пластове
    Изпитване и защита от корозия и абразия на гравитационни канализационни мрежи

        Основни изисквания
        Изпитване на гравитационните канализационни мрежи
        Защита на канализационните мрежи от агресивно действие на отпадъчните и подземните води