0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Напоителни системи

Автор: Боян Джунински
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 526
Корици: Твърди

Напоителни системи

1. Същност на напояването.

 • фактори на плодородието
 • историческо развитие на напояването и бъдещи перспективи

2. Общо за напоителните системи.

 • определение  и видове системи
 • напоителните системи в светлината на теорията на управляемите системи

3. Природна, агротехническа, техническа, икономическа и социална основа на напоителните системи.

 • природни условия
 • агротехнически условия
 • технически условия
 • икономически условия
 • социални условия

4. Потребности от напоителна вода.

 • поливен режим на селскостопански култури
 • изисквания към качествата на напоителната вода
 • влияние на напояването върху почвата, микроклимата, растенията и добива

5. Източници на вода за напояване.

 • повърхностни води
 • подземни води

6. Водостопански изследвания.

 • основни понятие и означения при регулирането на оттока
 • водостопански параметри на напоителното водохранилище
 • методи за регулиране на оттока
 • регулиране на оттока за нуждите на един потребител
 • оптимизация на параметрите на едноцелево водохранилище
 • регулиране на оттока за нуждите на два и повече потребителя
 • оптимизация на параметрите на водохранилище, обслужващо два и повече потребителя

7. Основни начини за напояване. Териториална организация на напояваната площ.

8. Повърхностно напояване.

 • скатово напояване
 • напояване по ивици и по бразди
 • напояване по басейни
 • подравняване на терена при повърхностно напояване
 • предимства и недостатъци на повърхностното напояване

9. Дъждообразно напояване.

 • дъждовални апарати
 • тръби, връзки, фасонни и арматурни части към регулиращата напорна мрежа
 • моторпомпени агрегати
 • дъждовални инсталации
 • дъждовални машини
 • технологични изчисления във връзка с дъждообразното напояване
 • устройство на поливния участък в случай на полуподвижна регулираща мрежа
 • проектиране на поливния участък
 • други приложения на дъждуването
 • предимства и недостатъци на дъждуването

10. Микронапояване.

 • капково напояване
 • микробасейново напояване
 • микроструйно напояване
 • устройство и проектиране на поливния участък
 • други приложения на микронапояването
 • предимства и недостатъци

11. Мъгловидно напояване.

12. Подземно напояване.

 • разновидности и основни елементи
 • устройство и проектиране на поливния участък
 • други приложения
 • предимства и недостатъци

13. Предотвратяване на заблатяване и засоляване. Разсоляване на напояваните земи.

14. Обобщение върху начините на напояване.

15. Безнапорна провеждаща мрежа.

 • трасиране
 • оразмерителни нетни дебити по каналната мрежа
 • загуба на вода в каналите и оразмерителни брутни дебити; коефициент на полезно действие
 • хидравлично оразмеряване и надлъжни профили на каналите
 • икономически най-изгодно напречно сечение и наклон на напоителните канали
 • конструктивно оформяне и статическа устойчивост на каналите

16. Напорна провеждаща мрежа.

 • трасиране и оптимизация на трасето
 • хидравлично оразмеряване
 • оптимизация на диаметрите на разклонена напорна мрежа
 • конструкция на подземна напорна мрежа

17. Смесена провеждаща мрежа. Водоотвеждаща, дренажна, пътна, полезащитна и съобщителна мрежа.

 • смесена проевждаща мрежа
 • водоотвеждаща и други спомагателни мрежи

18. Съоражения в напоителните системи.

 • водохващания
 • утайници
 • мост-канали, докери, тунели
 • водопади и бързеи
 • вододели
 • преливници и изпускатели
 • водопои, бродове, мостове, поройни корита и предпазни устройства
 • нивомери, дебитомери, водомери
 • други видове съоражения

19. Задачи и принципи на автоматизация на напоителните системи.

 • напоителните системи като обект на автоматизирано управление
 • принципи на автоматизацията
 • технически средстава за атоматично управление
 • автоматизирано управление на поливането
 • автоматизирано управление на водоразпределението
 • автоматизирано управление на водовземането
20. Икономическа обосновка на напоителните системи. Връзка на проектирането със строителството и експлоатацията.