0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Основи на хидравликата - водоснабдяване и канализация

Автор: Цочо Цанков, Румен Арсов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 309
Корици: Меки

Основи на хидравликата - водоснабдяване и канализация

1. Въведение, основни понятия и определения.

 • предмет на хидравликата
 • понятие за течност
 • основни физични свойства на реалните течности

2. Хидростатика.

 • хидростатично налягане
 • диференциални уравнения за равновесие на течността
 • основно уравнение на хидростатиката, закон на Паскал
 • абсолютно и манометрично налягане, пиезометрична височина, вакуум и напор
 • хидростатичен натиск
 • хидравлични машини с хидростатично действие

3. Хидродинамика.

 • основни понятия и видове движение на течности
 • хидравлични елементи на потока, равномерно и неравномерно движение, напорен и безнапорен поток
 • уравнение за непрекъснатостта на потока
 • уравнение на Бернули за поток течност
 • хидравлични съпротивления и загуби на напор

4. Изтичане на течности през отвори и наставки. Преливници.

5. Хидравлични основи на оразмеряването на напорни тръбопроводи.

 • предназначение и класификация на тръбопроводите
 • основни уравнения и зависимости при хидравличното оразмеряване
 • хидравлично оразмеряване на къси тръбопроводи и сифони
 • хидравлично оразмеряване на дълги тръбопроводи
 • оразмеряване на тръбопроводи с непрекъснато отдаване на вода
 • хидравличен удар

6. Оразмеряване на открити канали.

7. Движение на подземни води.

 • основни понятия
 • основен закон на ламинарната филтрация
 • равномерно движение на подземните води
 • неравномерно движение на подземните води

8. Водоснабдителни системи и схеми.

9. Водопотребление.

 • видове консуматори
 • водоснабдителни норми
 • режим на водопотребление
 • определяне на оразмерителни водни количества
 • свободен напор

10. Водоизточници и водовземни съоражения.

 • видове водоизточници
 • каптиране на извори
 • водовземане от подземни води
 • водовземане от повърхностни водоизточници
 • санитарно-охранителни зони

11. Изкачване на водата с помпи.

12. Външни водопроводи.

13. Водопроводни мрежи.

 • видове и устройство
 • оразмеряване
 • водопроводни тръби, фасонни части и арматури

14. Водонапорни регулиращи съоражения.

 • напорни резервоари
 • водни кули
 • водонапорни колони

15. Пречистване и обеззаразяване на природните води.

 • качествени показатели на природните води и изисквания към качествата на питейните води
 • основни методи за пречистване
 • основни технологични схеми и съоражения за пречистване на води
 • когулиране и утаяване на водата
 • филтриране на водата, бавни и бързи филтри
 • обеззаразяване на водата

16. Основна схема на канализацията. Канализационн системи.

17. Проектиране на канализационните мрежи.

 • основни изходни данни за проектирането
 • видове схеми на канализационни мрежи
 • определяне на оразмерителните водни количества на битовите, производствените и дъждовните отпадъчни води
 • хидравлично оразмеряване на канализационната мрежа - допустими скорости и наклони
 • дълбочина на полагане на канализационните тръби

18. Устройство на канализационните мрежи.

 • видове тръби и тръбни профили
 • канализационни шахти
 • преливници
 • дюкери
 • канализационни помпени станции

19. Метод за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки.

 • състав на отпадъчните води
 • категоризация на водоприемниците
 • основни методи за пречистване

20. Съоражения за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки.

 • съоражения за механично пречистване
 • съоражения за биологично пречистване
 • съоражения за стабилизиране на утайките
 • съоражения за обезводняване на утайките
 • съоражения за обеззаразяване и изпускане на отпадъчните води във водоприемниците

21. Водонасбдяване на сгради.

 • основни елементи и видове
 • схеми на сградните водопровдни мрежи
 • тръби, фасонни части и арматури
 • сградно водопроводно отклонение
 • водомери и водомерни възли
 • устройство и изисквания за проектиране на сградната водопроводна мрежа за студена вода
 • устройство и изисквания за проектиране на сградната водопроводна мрежа за топла вода
 • водопроводни системи
 • противопожарни водоснабдителни системи
 • хидравлично оразмеряване

22. Канализация на сгради.

 • видове и основни елементи
 • приемници на отпадъчни води
 • тръби и фасонни части
 • сградни канализационни мрежи за битови и дъждовни отпадъчни води
 • хидравлично оразмеряване
23. Водонсабдяване и канализация на строителни площадки и обекти.