0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Отводнителни системи и корекции на реки

Автор: Никола Радев
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 334
Корици: Меки

Отводнителни системи и корекции на реки

1. Условия за преовлажняване на площите и необходимост от отводняването им.

 • необходимост от прилагане на отводняването
 • същност на мелиорациите
 • видове мелиорации
 • характеристика на преовлажнените селскостопански площи
 • същност и вид на подхранването, което преовлажнява площите
 • блата и условия за образуването им
 • воден режим на преовлажнените площи
 • същност на отводнителните мелиорации
 • кратък исторически преглед за развитието на отводнителните мелиорации у нас
 • състояние и перспектива на отводнителните мелиорации у нас

2. Теоритични основи на филтрационните процеси при отводняване на площи.

 • същност на филтрацията
 • напорна филтрация и основен закон на филтрацията
 • основни хидрогеоложки параметри на филтрационните обекти
 • видове филтрационни потоци и изчислителни схеми
 • характеристика на границите на филтрационната област
 • основни диференциални уравнения на филтрацията
 • филтрация в анизотропни пластове
 • филтрационни съпротивления
 • схематизация на хидрогеоложките условия
 • редукция на началния участък на филтрационната област
 • методи за решаване на филтрационните задачи

3. Предпазване на площите от външно подхранване.

 • същност на външното подхранване
 • начини и средства за предпазване на площите от разливащи се речни води
 • предпазване чрез диги
 • предпазване на площите от скатови повърхностни води
 • облекчителни канали
 • предпазване на площите от външни филтрационни води

4. Регулиране на водния режим на преовлажнените селскостопански площи от повърхностни води.

 • същност на отводнителните системи за вътрешни води
 • видове отводнителни системи
 • отстраняване на вътрешни повърхностни води
 • съоръжения при откритата отводнителна мрежа

5. Отводняване на площите при преовлажняване от високо ниво на подпочвените води.

 • същност на отводняването
 • видове дренажи
 • хоризонтален систематичен дренаж
 • пътна мрежа при отводняваните площи

6. Отводнително-навлажнителни системи.

 • същност
 • отводнителни системи с навлажнително действие
 • преустройство на закритите отводнителни системи в системи с двустранно действие

7. Защита и отводняване на площи в крайречни, градски, промишелени райони и други условия.

 • фактори за преовлажняване на площите
 • защитни съоражения
 • отводнителни мероприятия

8. Формиране на речното корито при естествени условия.

 • кратки сведения за долините и реките
 • наносен режим на реките
 • хидравлична структура на речния поток и формиране на речното корито
 • ледови явления

9. Основни задачи при проектиране на корекциите на реките.

 • цели и задачи
 • видове корекции
 • условия за устойчивост на речните корита
 • меродавни оразмерителни водни количества
 • определяне на меродавните средни стойности на мострените участъци
 • аграрноикономически проучвания
 • проектни параметри
 • екологически изисквания

10. Корекции на реките в градски и промишлени райони, при водохващания и добив на инертни материали.

11. Конструктивно изпълнение на корекциите на реките.

 • характер на строителните работи в отделните участъци
 • строителни материали
 • строителни елементи
 • речни съоръжения

12. Специални укрепващи, носещи и противофилтрационни съоръжения (шлицови стени).

 • проучване и проектиране на шлицови стени
 • начини за изпълнение
 • противофилтрационни шлицови стени
 • носещи шлицови стени

13. Укрепване на пороите.

 • същност, характеристика и укрепителни работи при пороите
 • укрепителни работи във водосборната област и склоновете на пороите
 • укрепяване на дъното на пороя
 • укрепяване на бреговете на пороите
 • регулиране на наносния режим при поройните течения
 • основни характерни схеми за коригиране на поройните течения
 • конструктивни решения при пресичането на пороите от съобщителни артерии и канали
 • укрепяване на свлачища в района на пороите
14. Технико-икономически изчисления при проектирането на отводнителни системи и корекции на реки.