0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

Автор: Румен Арсов, Драган Драганов, Таня Игнева-Данова, Боян Борисов
Издателство: Техника
Издаденa: 2015г.
Страници: 432
Корици: Твърди

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения 

1. Основни видове канализационни системи и схеми.

 • предназначение и основни елементи на канализационните системи
 • видове канализационни мрежи и мрежови системи
 • избор на системата на канализационната мрежа
 • основни елементи на канализационните мрежи
 • канализационни схеми
 • проектиране на канализационни мрежи

2. Количества на отпадъчните води.

 • видове отпадъчни води 

3. Канализационни тръби.

 • видове форми на напречното сечение на тръбите
 • канализационни тръби
 • хирдравлични характеристики на канализационните тръби

4. Технологично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи.

 • основни конструктивни и технологични изсиквания и ограничения
 • технологично оразмеряване с таблици и номограми
 • пример - идейно решение, технологично оразмеряване,  план с оразмерителни данни, надлъжни профили на колекторите
 • разполгане на канализационните колектори и напречните профили на улиците
 • технологично оразмеряване с програмния продукт KANAL 22

5. Компютърно моделиране на гравитационни канализационни мрежи.

 • видове модели и тяхното приложение
 • методи и устройства за набиране на данни за калибриране и проверка на симулационните модели
 • калибриране и проверка (верификация) на симулационните модели
 • моделиране с програмния продукт MOUSE
 • пример за проверка на хидравличната проводимост на канализационна мрежа, оразмерена с програмния продукт KANAL 22

6. Начини на пологане и конструктивно оразмеряване на тръбопроводи, положение в траншеи.

 • начини на полгане на тръбопроводите
 • натоварване и носимоспособност на канализационните колектори
 • конструктивно оразмеряване на колектори, положени в траншеи

7. Напорни канализационни мрежови системи.

 • общи положение
 • основни елементи
 • основни изисквания към напорните канализационни мрежови системи
 • оразмеряване на напорните канализационни мрежови системи

8. Вакуумни канализационни мрежови системи.

 • общи положения
 • основни елементи и действие
 • изисквания при проектирането

9. Съоръжения по гравитационните канализационни мрежи.

 • ревизионни шахти и ревизионни отвори
 • дъждоприемни шахти и линейни отводнителни канали за събиране и отвеждане на повърхностните дъждовни води
 • шахти с пад
 • дъждопреливни шахти (дъждопреливници)
 • резервоари при канализационните системи
 • дюкери
 • пресичане на канализационните тръбопроводи на подземни и надземни съоръжения

10. Риск и надеждност на гравитационните канализационни мрежи при хидравлично пренатоварване и наводнение.

 • риск и надеждност - основни дефиниции
 • количествена оценка на риска
 • теория на размитите множества - основни понятия
 • методика за количествена оценка на риска
 • примерни приложения на методиката за количествена оценка на риска

11. Анализ на разходната ефективност на инвестиционни проекти за канализационни мрежи.

 • методи за финансов анализ на инвестиционните проекти
 • динамични методи за сравняване на разходите
 • пример за анализ на разходната ефективност на проектни варианти за отвеждане на отпадъчни води с гравитационна или напорна канализационна мрежа