0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води част 2

Автор: Лиляна Мирянова, Емилия Вълкова
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 198
Корици: Меки

ВиК пречистване на питейни и отпадъчни води част 2

I. Канализация на населените места.

1. Канализационни системи и схеми.

 • предназначение
 • елементи
 • видове
 • схеми
 • проучвания и данни за проектиране

2. Определяне количеството на отпадъчните води.

 • определяне количеството на битовите отпадъчни води от селищата
 • определяне количеството на отпадъчни води от промишлени предприятия
 • определяне количеството на атмосферните води

3. Проектиране и хидравлично оразмеряване на канализационната мрежа.

 • основни правила и изисквания при трасиране
 • разположение на каналите в напречния профил на улицата и в дълбочина
 • форми на напречното сечение на каналите и тръбите
 • допустими скорости и наклони
 • определяне на оразмерителните водни количества за участъците на канализационната мрежа
 • хидравлично оразмеряване на мрежата
 • план с оразмерителни данни и надлъжни профили

4. Тръби и съоръжения по канализационната мрежа.

 • видове тръби и фасонни части
 • ревиионни шахти
 • шахти с пад
 • улични дъждоприемни шахти
 • преливници
 • дюкери
 • преминаване на канализационните клонове под жп линии и пътища
 • канализационни помпени станции

5. Изграждане на канализационната мрежа.

 • трасиране
 • извършване на изкопните работи и укрепяване на изкопите
 • полагане на тръбите в изкопите
 • изпитване и приемане на мрежата
 • засипване на тръбите

II. Пречистване на отпадъчните води.

6. Състав и свойства на отпадъчните води.

 • състав
 • неразтворени вещества
 • разтворени вещества
 • бактериологично замърсяване
 • концентрация на отпадъчните води
 • биохимично потребен кислород
 • биохимични процеси

7. Самопречистване на приемниците след включване на отпадъчните води в тях.

 • замърсяване на приемниците
 • естествено самопречистване на приемниците
 • разтваряне и усвояване на кислора в приемниците

8. Основни методи за пречистване на отпадъчните води.

 • механично, химично и биологично пречистване
 • основни схеми за пречистване

9. Съоръжения за механично пречистване.

 • решетки
 • сита
 • песъкозадържатели
 • маслозадържатели
 • утаители
 • предимства и недостатъци

10. Химично пречистване на отпадъчните води.

 • коагулация
 • неутрализация
 • електролитен метод

11. Обработка и използване на утайките.

 • методи и съоръжения за обработка на утайките
 • септични ями
 • двуетажни утаители
 • метантанкове
 • изсушителни полета
 • неотопляеми изгниватели
 • механично обезводняване на утайките
 • термично изсушаване на утайките
 • използване на утайките

12. Биологично пречистване на отпадъчните води при естествени условия.

 • същност на метода
 • напоителни и филтрационни полета
 • техника на поливане с отпадъчни води
 • отвеждане на пречистената вода от напоителните и филтрационните полета
 • подземна филтрация с дренажи
 • филтриращи кладенци

13. Биологично пречистване на отпадъчните води при изкуствени условия.

 • биофилтри - класификация
 • обикновени биофилтри
 • устройства за разпределение на отпадъчната вода върху повърхността на биофилтъра
 • хидравлично оразмеряване на нисконатоварени биофилтри
 • високонатоварени биофилтри
 • аерофилтри
 • предимства и недостатъци на различните биофилтри
 • биохимично пречистване на отпадъчните води с активни утайки
 • съоръжения за пречистване с активни утайки - биобасейни
 • устройства за аериране на отпадъчните води
 • вторични утаители

14. Обеззаразяване на отпадъчните води.

15. Избор на начина за пречистване на отпадъчните води.

16. Експлоатация на пречиствателните съоръжения.