0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Оптимизация на технологични процеси

Автор: Стоян Стоянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 470
Корици: Меки

Оптимизация на технологични процеси

1. Постановка на оптимизационните задачи.

 • необходими предпоставки за оптимизационните задачи
 • обща формулировка
 • графична интерпретация
 • видове целиви функции
 • класификация и методи
 • необходими и достатъчни условия за ексремум на целева функция
 • основни трудности при решаване на оптимизационните задачи

2. Оптимизация при целева функция с един управляващ параметър.

 • метод на сканирането
 • интерполационни методи
 • едномерен метод с ограничаване на допустима област
 • сравнителен анализ на методите за едномерна оптимизация
 • проблеми при едномерната оптимизация

3. Безградиентни методи за оптимизация при много управляващи параметри.

 • методи на сканирането
 • метод на Гаус - Зайдел
 • методи на случайното търсене
 • симплексен метод за нелинейна оптимизация
 • метод на Нелдер - Мид
 • метод на Пауел
 • комплексен метод
 • проблеми при безградиентните методи

4. Градиентни методи за търсене на екстремум.

 • общи сведения за градиентните методи
 • определяне на градиента на целевата функция
 • алгоритми на градиентните методи от първи ред
 • градиентни методи от втори ред
 • сравнителен анализ на методите и алгоритмите за градиентно и безградиентно търсене на екстремум
 • проблеми при градиентните методи

5. Методи за експериментална оптимизация.

 • метод на Бокс - Уилсън
 • експериментален симплексен метод
 • еволюционен метод

6. Оптимизация при сложни целеви функции.

 • оптимизация при оврагови целеви функции
 • методи за търсене на глобален екстремум
 • проблеми при оптимизация със сложни целеви функции

7. Оптимизация при ограничения.

 • оптимизация при функционални ограничения тип равенство
 • оптимизация при областни ограничения
 • оптимизация при смесени ограничения
 • проблеми на оптимизацията при ограничения

8. Многоцелева оптимизация на технологични обекти.

 • постановка на задачата
 • отсейване на целевите параметри
 • определяне на компромисна оптимална област
 • определяне на компромисен теглов вектор на управляващите параметри
 • компромисна оптимизация по функция на загубите
 • многоцелева оптимизация по обобщена функция на полезност
 • определяне на тегловните коефициенти на целевите параметри
 • многоцелева оптимизация по функция на желателност
 • алогоритми за намиране на Парето - оптимални решения
 • проблеми при многокритериалната оптимизация

9. Оптимизация при непълна информация.

 • формулиране на оптимизационния проблем при неопределеност
 • оптимизация по чувствителност на целевата функция
 • минимаксна стратегия за оптимизация
 • оптимизация по математическото очакване на целевата функция
 • отчитане на неопределеностите в ограниченията на оптимизиционната задача
 • проблеми на оптимизацията при непълна информация

10. Специални методи за оптимизация.

 • оптимизация на свойствата на многокомпонентни системи с процес - променливи
 • оптимизация при дискретни управляващи параметри
 • организация на програмни системи за оптимизация

11. Оптимизация на технологични обекти при линейна целева функция и линейни ограничения.

 • постановка на оптимизационната задача
 • примери за оптимизационни задачи на линейното програмиране
 • преобразуване на ограниченията в задачата на линейното програмиране
 • методи за решаване на задачата на линейното програмиране

12. Динамично програмиране.

 • постановка на задачата
 • математическа формулировка на принципа на оптималността
 • изчислителни аспекти на динамичното програмиране
 • решаване чрез комбинаторни задачи
 • оптимизация на каскада от реактори
 • оптимално разпределение на ресурси
 • оптимално резервиране на ресурси
 • динамично програмиране при непрекъснати процеси

13. Принцип на максимума.

 • постановка на задачата
 • формулировка на принципа на максимума в задачите за бързо действие
 • алгоритъм за решаване на задачата за бързо действие
 • синтез на система за автоматично управление с максимално бързо действие