0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Наръчник по приложение на TTL и CMOS интегрални схеми

Автор: Еберхарт Кюн
Издателство: Техника
Издаденa: 2001г.
Страници: 554
Корици: Меки

Наръчник по приложение на TTL и CMOS интегрални схеми 

Класификация на интегралните схеми

 • Класификация според технологията на производство
 • Класификация според типа на интегралните транзистори (биполярни и униполярни)
 • Класификация според броя на интегралните елементи
 • Класификация според бързодедйствието (скоростта на превключване)
 • Класификация според температурния интервал на експлоатация
 • Класификация според типа на корпуса
 • Класификация според схемните функции
 • Класификация според областите на приложение
 • Класификация според универсалността на приложението на схемите

Комбинационни логически елементи

 • Общи сведения
 • Логически функции и символни означения
 • Принцип на действие на елемент NAND
 • Еквиваленти схеми
 • Специални функции
 • Преглед на типовете и разположение на изводите на TTL и CMOS комбинационни схеми

Тригери

 • RS тригери
 • Използване на тригерите като елементи с памет
 • JK тригери
 • D тригери
 • Преглед на типовете интегрални тригери и разположение на изводите на TTL и CMOS тригерни интегрални схеми

Общ преглед на TTL и CMOS интегрални схеми

 • Сравнение на TTL и CMOS интегрални схеми
 • TTL интегрални схеми
 • Общи свойства на TTL интегрални схеми
 • Технически данни на TTL интегрални схеми
 • CMOS интегрални схеми
 • Технически данни на CMOS интегрални схеми

Статични свойства на TTL интегрални схеми

 • Нива на сигналите
 • Номинални и гранични стойности
 • Електрически схеми на базовите елементи NAND
 • Изходни стъпала на TTL интегрални схеми
 • Предавателна характеристика
 • Входна характеристика
 • Входни и изходни токове
 • Товароспособност
 • Паралелно свързване на изходи с отворен колектор

Динамични свойства на TTL интегрални схеми

 • Дефиниция на времената за превключване
 • Време на закъснение
 • Захранващ ток и разсейвана мощност
 • Максимален товарен капацитет
 • Неизползвани входове
 • Минимална стръмност на фронтовете
 • Еквивалентен товар
 • TTL - FAST интегрални схеми 74F

Влияние на смущенията при TTL интегрални схеми

 • Общи сведения за смущенията
 • Статична шумозащитеност
 • Динамична шумозащитеност
 • Смущения, дължащи се на отражения по свързващите проводници
 • Смущения, разпространяване по захранващите проводници
 • Смущения, предизвикани от взаимното влияние на елементите

CMOS интегрални схеми (серия 4000 B)

 • Общи свойства
 • Технически данни
 • Стандартът JEDEC
 • Електрически схеми на CMOS елементите
 • CMOS входни стъпала
 • Времезакъснение в CMOS елементите
 • Фронтове на импулсите в CMOS елементите
 • Захранващ ток и разсейвана мощност
 • Шумоустойчивост
 • Съгласуване на електрическите нива CMOS - TTL
 • Практически съвети за използване на CMOS интегрални схеми

Бързодействащи и усъвършенствани CMOS интегрални схеми

 • Общи свойства на серията 74HC
 • Предавателни характеристики (серия 74HC)
 • Изходни характеристики (серия 74HC)
 • Времезакъснение и фронтове на сигналите в схемите 74HC
 • Захранващ ток и консумирана мощност (серия 74HC)
 • Съгласуване на електрическите нива HCMOS - TTL
 • Общи свойства на фамилията 74AC
 • Предавателни характеристики 74AC
 • Изходни характеристики (74AC)
 • Времена на закъснение и фронтове на сигналите елементите 74AC. Блокиране във високо ниво (ефект Latch-up)
 • Захранващ ток и разсейвана мощност (74AC)

Генератори на импулси

 • Генератори на импулси с TTL интегрални схеми
 • Генератори на импулси с CMOS интегрални схеми
 • Тактови генератори
 • Осцилаторни интегрални схеми - типове и предназначение на изводите

Интегрални схеми със специални функции

 • Чакащи мултивибратори (едновибратори - Monoflops)
 • Тригери на Шмит
 • Схеми за отстраняване на трептенето на механични контакти
 • Схеми със стартиране по фронт
 • Схеми за отделяне на импулси
 • Схеми за ускоряване на фронтовете на импулси
 • Закъснителни схеми (схеми за задържане на импулси)
 • Чакащи мултивибратори и тригери на Шмит - типове и разположение на изводите

Броячи и делители на честота

 • Общи особености
 • Разлика между броячи и делители
 • Кодове
 • Синхронни броячи
 • Асинхронни броячи
 • Десетични броячи
 • Броячи с натрупване и с изваждане
 • Кръгов брояч (брояч на Джонсон)
 • Практически схеми на броячи
 • Характеристики на TTL броячни схеми
 • Типове и разположение на изводите на броячи

Преместващи регистри

 • Общи характеристики
 • Изисквания към управлението
 • Последователно и паралелно въвеждане и извеждане
 • Еднопосочни и двупосочни преместващи регистри
 • Типове и разположение на изводите на преместващи регистри

Дешифратори

 • Общи понятия
 • Принцип на дешифрирането
 • Схеми за дешифриране на 2- до 6-битови кодови думи
 • Практически съображения при проектиране на дешифратори
 • Кодови преобразуватели
 • Типове и разположение на изводите на дешифратори

Мултиплексори

 • Принцип на действие
 • Типове и разположение на изводите на мултиплексори

Суматори

 • Операция събиране при различни кодове
 • Полусуматори
 • Пълни суматори
 • Типове и разположение на изводите на суматори

Програмируеми логически устройства (PLD)

 • Общи свойства
 • Схеми PROM
 • Схеми PAL
 • Схеми EPLD

Схеми с повишена товароспособност по ток (буфери, драйвери)

 • Интерфейсни схеми
 • Общи свойства
 • Изходни стъпала на буферите
 • Управляеми източници на константен ток (Current Mode Drivers)
 • Буфери за управление на TTL входове
 • Буфери за управление на CMOS входове
 • Буфери с общо (универсално) предназначение)
 • Буфери с изход от тип <<приемник на ток>> (Current Sink)
 • Буфери с изход от тип <<източник на ток>> (Current Source)
 • Типове буферни схеми и разположение на изводите им (схеми с изходи TP и OC)

Приемници и предаватели за линия

 • Прововдникови линии за пренасяне на импулси
 • Магистрали (Bus)
 • Съгласуване на линиите
 • Несиметрични линии
 • Симетрични линии
 • Шумоустойчивост
 • Стандарти за пренасяне на информация (по линии и магистрали)
 • Типове и разположение на изводите на приемници и предаватели за линия

Логически схеми с намалено бързодействие и повишена шумоустойчивост

 • Логическа фамилия H100
 • Логическа фамилия FZ100

Приложения

 • TTL и CMOS интегрални схеми от фамилията 74
 • CMOS интегрални схеми от сериите 4000

 

Създаването и внедряването на полупроводникови технологии за производството на интегрални схеми се обуславят преди всичко от съвременните памети и микропроцесори. При тях броят на интегрираните върху един чип елементи достига десетки милиони. Реализацията обаче и на по-малки по обем схеми със специални функции под формата на една или няколко интегрални схеми предлага съществени технически предимства и определя по-ниска себестойност и по-голяма надеждност на системите. 

 

В наръчника се разглеждат свойствата и приложението на TTL и CMOS схемите от тези фамилии. Едновременно с това той представлява едно лесно за възприемане въведение в цифровата техника и нейната съвременна елемента база. Освен принципите на действие на основните цифрови елементи като комбинационни логически схеми, тригери, броячи, буферни схеми и др. в него са приведени типични характеристики на 10 различни TTL и CMOS фамилии, различаващи се основно по своето бързодействие, консумирана мощност и степен на интеграция.

Материалът е представен в лесноразбираема за широк кръг читатели форма, с много илюстрации, таблици и практически указания.