0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Основи на радиоелектрониката

Автор: Георги Ненов, Слава Захариева
Издателство: Техника
Издаденa: 2006г.
Страници: 365
Корици: Меки

Основи на радиоелектрониката

1. Въведение.

 • исторически моменти в развитието на радиоелектрониката
 • основни сведения за радиоелектрониката
 • кратки сведения за основните процеси в радиоелектронните устройства и системи
2. Информация и кодиране.
 • информация, съобщение, сигнал и система за връзка
 • количество информация и пропускателна способност на канала за връзка
 • кодиране и видове кодове
 • коригиращи кодове
3. Електрически сигнали.
 • параметри на сигналите и на каналите за връзка
 • видове сигнали
 • спектри на периодични сигнали
 • спектри на непериодични сигнали
4. Трептящи кръгове.
 • процеси в трептящите кръгове
 • резонансна честота на последователен трептящ кръг. Резонанс на напрежение
 • честотни характеристики на последователен трептящ кръг
 • разстройка и лента на пропускане на последователен трептящ кръг
 • резонансна честота на паралелен трептящ кръг. Резонанс на ток
 • честотни характеристики и лента на пропускане на паралелен трептящ кръг
 • сложни схеми на паралелни трептящи кръгове
 • свързани трептящи кръгове
 • честотни характеристики и лента на пропускане на свързани трептящи кръгове
5. Електрически филтри.
 • основни сведения за електрическите филтри. Класификация
 • нискочестотни и високочестотни филтри
 • лентови и режекторни филтри
 • производни филтри тил m
 • кварцови и керамични филтри. Филтри с повърхностни акустични вълни
6. Разпространение на радиовълните.
 • излъчване на радиовълни
 • съставки и поляризация на радиовълните
 • основни свойства на радиовълните
 • влияние на Земята и атмосферата върху разпространение на радиовълните
 • разпространение на свръхдългите и средните вълни
 • разпространение на късите вълни
 • разпространение на ултракъсите вълни
7. Антенно-фидерни устройства.
 • основни сведения за линиите с разпределени параметри
 • бягащи вълни в идеална линия с разпределителни параметри
 • падащи, отразени и стоящи вълни в линия с разпределителни параметри
 • вълни и идеална линия с разпределителни параметри при различен товар
 • входно съпротивление на идеалната линия с разпределени параметри
 • реални линии с разпределени параметри
 • симетрични фидери
 • коаксиални фидери
 • основни сведения за вълноводите
 • скорост на разпространение, дължина на вълната и загуби във вълновода
 • свързване на вълноводите. Обемни резонатори
 • феритни вълноводни устройства, световоди и закъснителни (забавящи системи)
 • параметри на антените
 • симетричен и несиметричен вибратор
 • антени на дълги и средни вълни
 • антени за къси вълни
 • вибраторни и процепни антени за ултракъси вълни
 • устройства за симетриране и съгласуване
 • рупорни и параболични антени
 • изчисляване на антенно-фидерни устройства
8. Усилватели.
 • общи сведения за усилвателите
 • основни показатели на усилвателите
 • режими на работа на усилвателните елементи
 • обратни връзки в усилвателите
 • коефициент на усилване на усилвател с обратна връзка
 • входно и изходно съпротивление на усилвател с отрицателна обратна връзка
 • изкривявания и смущения в усилвател с отрицателна обратна връзка
 • захранване на усилвателните елементи и нестабилност на режима
 • стабилизиране на режима на транзисторите
 • свързване на усилвателния елемент с товара и с източника на сигнала
 • резисторно стъпало
 • честотна и фазова характеристика на резисторно стъпало
 • емитерен повторител
 • диференциален усилвател
 • операционен усилвател
 • предложения на операционния усилвател
 • допълнителни вериги на операционните усилватели
 • еднотактно крайно стъпало
 • двутактно крайно стъпало
 • безтрансформаторни крайни усилватели
 • широколентови усилватели
 • импулсни усилватели
 • резонансни усилватели
 • нискочестотни избирателни усилватели
 • активни филтри
9. Проектиране на усилватели.
 • общи сведения
 • съдържание на курсов проект на усилвател
 • изчисляване на нискочестотни усилватели
 • спомагателни вериги в нискочестотните усилватели
 • изчисляване на широколентови усилватели
 • изчисляване на импулсни усилватели
10. Генериране на хармонични трептения, генератори.
 • общи сведения за генерирането на хармонични трептения
 • възбуждане на електрически трептения
 • условия за установен режим на автогенератора
 • меко и твърдо самовъзбуждане на генератора
 • триточкови схеми на генератори за хармонични трептения
 • други схеми на генератори с трептящи кръгове
 • генератори на хармонични трептения с резисторно-кондензаторни вериги
 • нестабилност на честота на генераторите
 • стабилизиране на честота чрез кварцов резонатор
 • схеми на кварцови генератори
 • изчисляване на генератори
11. Модулация и модулатори.
 • общи сведения за модулацията
 • амплитудна модулация
 • получаване на амплитудно модулирани трептения
 • реализиране на балансна и еднолентова амплитудна модулация
 • честотна модулация
 • получаване на честотно модулирани трептения
 • фазова модулация
 • получаване на фазово модулирани трептения
 • импулсна модулация
12. Детектиране и детектори.
 • детектиране на амплитудно модулирани трептения
 • детектори на амплитудно модулирани трептения
 • детектиране на честотно модулирани и фазово модулирани трептения
 • детектиране на импулсно модулирани трептения
13. Преобразуване и умножение на честотата. Честотни синтезатори.
 • преобразуване на честотата
 • спрягане на входните и хетеродинните трептящи кръгове
 • смесители
 • хетеродини и самоосцилиращи преобразуватели
 • умножители на честотата
 • честотни синтезатори
14. Устойчивост на радиоелектронните устройства и системи срещу смущения.
 • видове смущения
 • повишаване на устойчивостта срещу смущения на аналогови канали за връзка
 • оптимална филтрация
15. Цифрова обработка на сигналите.
 • дискретизация на непрекъснати сигнали - теорема за дискретните
 • импулсно-кодова модулация
 • основни сведения за цифровата обработка на сигналите
 • цифрови филтри