0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Енергийна криза, възобновяеми източници на енергия, устойчиво развитие

Автор: Ботьо Захаринов, Янчо Найденов
Издателство: ПъблишСайСет - Еко
Издаденa: 2012г.
Страници: 284
Корици: Меки

Енергийна криза, възобновяеми източници на енергия, устойчиво развитие 

Енергийна криза и глобалните проблеми на човечеството

 • Най-важните проблеми на нашето съвремие
  • Въведение
  • Глобални проблеми на околната среда
   • Изменение на климата
   • Разрушаване на озоновия пръстен
    • История на проблема
    • Причини за възникване на проблема
    • Последствия от изтъняването на озоновия слой
    • Мерки за ограничаване изтъняването на озоновия пръстен
    • Състояние на проблема у нас
   • Киселинни дъждове
   • Недостиг на вода
    • Наличие на световна водна криза
    • Характеристика на световната водна криза
    • Възникване на нова икономика на водопотреблението
    • Водата е средство за социален контрол
   • Токсични и радиоактивни отпадъци
   • Опустиняване
   • Загуба на почвени ресурси
    • Ерозия на почвата
    • Заслояване на почвите
    • Употреба на пестициди
    • Пряко унищожаване на почвите
    • Мерки за възстановяване на почвеното плодородие
 • Енергийна криза, глобализация и устойчиво развитие
  • Структура на производство на енергия у нас
  • Основни енергийни източници на България
   • Каменните въглища
   • Хидроенергиен потенциал на страната
   • Природен газ
   • Нефт, нефтопродукти
   • Топлинна енергия
   • Геотермална енергия
  • Състояние на въгледобива в България
   • Обща характеристика на въгледобива
   • Структура на потреблението на въглища у нас
  • Бъдещето на въгледобива и енергетиката у нас
   • Обща оценка
   • Предизвикателството пред българския въгледобив и минни специалисти
   • Капацитет на въгледобива у нас
    • Капацитет на лигнитните каменни въглища
    • Капацитет на кафявите каменни въглища
    • Капацитет на черните каменни въглища
    • Капацитет на антрацитните каменни въглища
  • Развитие на въгледобива в света
  • Екологични проблеми при добивната дейност
   • Механично нарушаване на целостта на почвения профил
   • Механично нарушаване на почвените генетични хоризонти
   • Деформации и обрушаване на земната основа (обрушовки и слягания)
   • Свлачища
  • Замърсяване на въздуха с вредни емисии от ТЕЦ
  • Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух
  • Проблеми на ядрената енергетика в областта на опазване на околната среда
  • Дискусии за бъдещето
  • Внедряването на интелигентни мрежи - т. нар. smart grid
  • Състояние и тенденции за развитие на енергийния сектор
 • Топлоенергетика, състояние, проблеми, перспективи
  • Състояние на топлоенергетиката
   • Произведена топлоенергия
   • Реализирана топлинна енергия
  • Енергетика и околна среда
   • Екологични проблеми при производството на енергия от ТЕЦ
    • Екологични проблеми при въгледобива
    • Проблеми при добивната дейност
    • Активна проява на площна и линейна ерозия
   • Конфликти с частните стопани, породен от необходимостта от нови отчуждения
  • Замърсяване на въздуха с вредни емисии от ТЕЦ
   • Дял на енергетиката в националните емисии на вредни вещества във въздуха, %
   • Развитието на енергетиката и екопроблемите свързани с нея
 • Международни споразумения за борба с промените на климата
  • Въведение
  • Задължения на страната ни по решаването на въпросите свързани с устойчивото развитие на енергийния сектор
  • Съдържание и цели пакет от документи "Климат - енергетика" на Европейската комисия
  • Основните цели на пакета "Климат - енергетика"
  • Стратегия за намаляване на енергийните разходи и повишаване на енергийната ефективност
   • Приоритетни дейности
   • Три тематични взаимно подсилващи се приоритета
   • Приобщаващ растеж или насърчаване на икономиката с висока заетост, допринасяща за социалната и териториална кохезия
   • Цели за енергийна ефективност на национални ниво
   • Приоритетни насоки в енергийната политика на страната
  • Политика за бъдещето
   • Децентрализирано включване на производство на енергия от ВЕИ в домашния сектор
   • Централизирано топлоснабдяване, като елемент на ефективното енергопотребление
  • Национална стратегия за енергийната ефективност и сигурност
   • Финансиране на мерките и проектите за енергийна ефективност
   • Ролята на органите на държавната и местна власт при изпълнение на целите за устойчива енергетика
 • Енергетика и човешко мислене
  • Въведение
  • Постановка на въпроса
   • Принципът на енергопотреблението
   • Характеристика на енергоизточниците
  • Основните проблеми, свързани с ядрената енергетика
   • Проблемите на ядрената енергетика
   • Бъдещето на ядрената енергетика
   • Атомни аварии по света и последици от тях
   • Икономически аспекти на ядрената енергетика
   • Митът и реалностите за атомната енергетика
  • Възникване на ядрената енергетика
   • Песимизъм към ядрената енергетика
   • Оптимизъм към ядрената енергетика
  • Екологична ли е ядрената енергетика
   • Аргументи на привържениците на атомната енергетика
   • Ядрените рискове
   • Енергийна разточителност на големите производители
  • Бъдещи сценарии за развитието на атомната енергетика

Възобновяеми източници на енергия (ВЕИ)

 • Възможностите за получаване на енергия от ВЕИ
  • Въведение
  • Характерни черти на съвременната енергийна система
   • Преобладаващата част от енергийните добиви са за сметка на изгаряне на изкопаеми горива
   • Енергийният проблем е свързан с високите темпове на потребление на енергия при ограничени по количество невъзобновими енергоносители
   • Топлинно замърсяване
   • Характерът на производствения процес в енергетиката
  • Направления за използване на енергията от ВЕЦ
   • Енергията на водата в реките
   • Геотермална енергия
   • Използване на слънчевата енергия, като възобновяем източник на енергия
  • Слънчеви електроцентрали
  • Ветрови електроцентрали
  • Използване на биомасата, като трансформирана слънчева енергия
  • Увеличаване на делът на възобновяемите енергийни източници в общото крайно потребление на енергия
   • Състояние и потенциал на енергията от възобновяеми източници в страната
   • Цели на развиването на ВЕИ
   • Устойчиво развитие на ВЕИ
    • Регулаторна / законодателна подкрепа
    • Търговски преференции, данъчна и слединвестиционна подкрепа
    • Гарантиране на пряка финансова подкрепа
    • Информационна и административна подкрепа
    • Засилване ролята на местните власти
    • Управление на рисковете, свързани с опазване на околната среда
 • Енергийната политика и стратегия на ЕС
  • Въведение
  • Необходимост от изграждането на обща енергийна политика на ЕС
  • Причини за създаването на обща енергийна политика на ЕС
   • Геополитически
   • Опазване на околната среда
   • Геологични
  • Традиционните източници на енергия в ЕС
  • Основни проблеми и рискове на енергийната политика
  • Промяна съотношението между геополитическите и икономическите съображения
  • Задълбочаване на енергийната зависимост на ЕС
  • Енергийна политика и сигурност на ЕС
  • Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в ЕС
  • Европейска енергийна политика
  • Проблеми и перспективи на енергийната политика на ЕС
   • Зависимост от внос на енергия от трети страни
   • Зелената книга на ЕС от 2000 г.
 • Биомасата като възобновяем източник на енергия
  • Въведение
  • Определени за биомаса
  • Предимства на биомасата, като енергиен ресурс
  • Видове биомаса
   • Отпадъци от целулозната и хартиената индустрия
   • Отпадна дървесина от дърводобива
   • Селскостопански и посевни остатъци
   • Дървесни отпадъци от градските райони
   • Дървесина от специализирани енергийни култури
   • Индустриалните култури
   • Селскостопанските култури
   • Водните ресурси като морска трева, кафяви водорасли, микрофлора
   • Количеството на биомасата в нашата страна
  • Производство на енергия от биомаса и насоки за получаването ѝ
   • Котел с директно запалване или конвенционален паров котел
   • Пелетизиране
   • Съвместно горене
   • Пиролиза
   • Биодизел
  • Газифициране на биомасата
   • Видове газифициране на биомасата
   • Ролята на биомасата за намаляване зависимостта от изкопаемите горива и устойчивото развитие на селските райони
  • Перспективите за производство и потребление на енергийна биомаса у нас
  • Техническа характеристика на дървесната биомаса, като енергиен ресурс
   • Калорийна мощност на дървесината
   • Енергийна мощност
   • Тегло на дървесината
   • Правила за сушене на дървесината
  • Рисковете от развитието на биоенергетиката
  • Инвеститорски интерес към производство на енергия от биомаса
  • Перспективи за използването на потенциала на биомасата
   • Оценка на потенциала на биомасата
   • Перспективи за използването на биомасата
  • Производство на енергийна биомаса
   • Тревни селскостопански култури
   • Горски плантации
  • Технологията на създаване, отглеждане и експлоатация на плантациите за производство на биомаса
   • Избор на месторастене
   • Избор на дървесни видове
   • Почвоподготовка
   • Посадъчен материал за създаване на енергийни култури и гъстота на засаждане
  • Фази в развитието на енергийните култури
   • Фаза на прихващане
   • Производствена фаза
   • Дърводобивна фаза
  • Издънково възобновяване на енергийните култури
  • Социална ефективност на енергийните култури

Екополитика и устойчиво развитие

 • Екологичната система общество-природа - обект на социалното управление
  • Въведение и основни понятия
  • Характеристика на социално-екологичната система общество-природа
   • Като производствена и възпроизводствена обществена система
    • Въздействие на системите за добив на природни ресурси
    • Въздействие на системите за производство на суровини, материали и енергия
    • Въздействие на системите от обслужващата сфера - комуналнобитов сектор, търговия, транспорт (личен и обществен), битови услуги, увеселителна и развлекателна индустрия
    • Въздействие на рекреационните системи върху околната среда
   • Като икономическа система
   • Като екосоциална система за задоволяване на потребностите на хората от нормална природна среда
    • Характеристика на съвременната екосоциална система и новите предизвикателства
    • Кръговрат на веществата и енергия в социо-екосистемите
    • Цели и задачи на екоуправлението по отношение на социо-екосистемите
  • Фунцкионалната структура на социо-екосистема
   • Социално-икономическата подсистема
   • Природната подсистема
   • Антропогенна подсистема
  • Цели и задачи на управлението на социо-екосистемите
   • Определение за екоуправление
   • Цели и задачи на екоуправлението
  • Йерархичната организация на социо-екосистемите и еко-управлението
   • Глобална (планетарна) социо-екосистема
   • Национална система
   • Локални (общински) системи
   • Общински системи
  • Критерии за ефективността на екоуправлението
  • Структура на биосферата
   • Среди за обитаване
    • Атмосфера
    • Хидросфера
    • Литосфера
  • Функционални групи организми в биосферата
   • Продуценти
   • Консиманти
    • Консуманти от първи порядък
    • Консуманти от втори порядък (хищници)
    • Суперхищници
   • Редуценти
  • Същност на екосистемите (биогеоценозите)
 • Възникване на необходимостта от смяна на съвременното производство и приход към устойчива икономика
  • Еколого-икономически и еколого-социални предизвикателства на XXI век
   • Екологически-икономически предизвикателства на XXI век
   • Еколого-социални предизвикателства на XXI век
   • Най-значителните рискове за съответните икономики
    • Екологични рискове
    • Социални рискове
    • Рискове, свързани с новите технологии
   • Насоки на устойчивата икономика
  • Същността на класическата икономика
  • Формиране на нови икономически доктрини
   • Изчерпване на природните ресурси, като основа на производството
   • Основната цел на всяка икономика и растежът
   • Пазарите диктуват правителствените разходи и политики като икономически инструменти
   • Изменение на модела на "икономическия човек"
 • Предизвикателствата на XXI век
  • Глобално изменение на климата
  • Увреждане на екосистемите
  • Бедност и богатство, сиамски близнаци
 • Концепсуална реформа на икономиката
  • Приспособяване на икономическия мащаб
  • Преминаване от ръст към развитие
   • Цели на развитието
   • Цените и екологичната истина
  • Отчитане на приноса на природата
  • Прилагане на принципа на предпазливостта
  • Възраждане на управлението на общините
  • Повишаване ролята и значението на жените в управлението на обществото
  • Революции на новостите
   • Ролята на потребителите
   • Ролята на бизнеса
   • Ролята на инвеститорите в преобразуването на икономиката
   • Ролята на правителствата и екополитиката за изграждането на устойчива икономика и управление
   • Ролята на общините за изграждането на устойчива икономика и управление
 • Предизвикателствата на оцеляването
  • Застрашено ли е оцеляването на човечеството и неговата цивилизация?
  • Някои измерения на екологичното състояние на планетата
   • Биологичния идеал на човека
   • Промяна на био-социалния екологичен модел
  • Ноосферата като утопия и реалност
  • Реални опасности за разрушаване на биосферата и изчезване на всичко живо
   • Актуални аспекти, същност и структура на биосферата
   • Еко-социалните рискове за биосферата и човечеството
   • Степени на разрушаване на биосферата
    • Изчезване на целия животински свят
    • Пълно изчезване на организмовия свят
  • Насоки за развитието на биосферата
  • Парниковият ефект и измененията в климата, мит или реалност
   • Изменения на климата в резултат на парниковия ефект
    • Повишаване температурата на въздуха и засушаваме
    • Повишаване нивото на Световния океан
    • Увеличаване на валежите в някои райони
    • Нарушаване на продоволствената сигурност
    • Промяна на климатичните зони и пояси
  • Пътища за разрешаване на проблема с парниковия ефект
  • Други екологически катастрофи
 • Стратегията на оцеляване
  • Екологизиране на социално-икономическата среда
   • Същност на екологизацията на общественото производство
   • Същностни черти на екологизацията на общественото производство
   • Особености на антропогенният стопански кръговрат на веществата и енергията
  • Еколого-икономически системи като основни компоненти на неосферата
  • Нови виждания за развитието на обществото и природата и типове икономика
   • Екологизация на общественото производство
   • Типове икономики
  • Прогнози и хипотези за пътищата на оцеляването
   • Прогнози за развитието на света
   • Прогнози за развитието на човечеството
    • Хипотезите на Римския клуб
    • Хипотези на Руската футурологична школа
  • Пътищата за оцеляване на биосферата и човечеството
   • Предпоставки за гарантиране на екологичната сигурност
   • Екопредизвикателствата на новото време
   • Пътища на оцеляването
    • Увеличаването на интензивността във фотосинтезирането на биомаса
    • Разработване и въвеждане на алтернативни източници на енергия
 • Същност на екоразвитието
  • Еколого-икономическа характеристика на света в края на двадесетия, началото на двадесет и първия век
  • Същност на екоразвитието (Ecodevelopement)
  • Устойчивото развитие "Дневния ред на XXI век"
  • Характеристика на общественото производство
   • Производство на материалните блага
   • Материално-техническа част (средства за производство) и жив труд
  • Конфликт между техногенните и естествените екосистеми
   • Изчерпването на природните ресурси като лимитиращ фактор на устойчиво развитие
   • Същност на екологизацията на общественото производство
  • Хипотези за развитието на общественото производство
   • Хипотеза за териториално-производствените комплекси (ТПК)
   • Хипотезата за техногенна биосфера
   • Хипотеза на академик Назаров (1986) за природно-стопански (ноосферен) комплекс
   • Хипотезата за антропогенна биосфера
   • Хипотеза за екологичното производство
   • Хипотезата за ноосферната икономика
  • Постиндустриалното общество хармонизирано с екологичния потенциал на планетата (биосферно стопанство)
   • Биосферното стопанство
   • Ноосферното стопанство
  • Необходимост от нова екополитика и ново мислене