0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Механика на флуидите

Автор: Венцеслав Маджирски
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 336
Корици: Твърди

Механика на флуидите

1. Основни свойства на флуидите.

 • механични свойства на течностите и газовете
 • плътност и свиваемост
 • вискозитет

2. Хидростатика.

 • видове сили и напрежения във флуидите
 • диференциални уравнения за равновесието на флуидите
 • някои примери за равновесеие на флуидите в относителен покой
 • приложение на хидростатиката

3. Кинематика на флуидните течения.

 • математическо описание на теченията
 • токови линии и картини
 • ускорение на флуидните частици
 • деформационно и въртеливо движение на флуидните частици
 • безвихрови движения на флудите
 • вихрови движения на флуидите
 • циркулация на скоростта

4. Основни уравнения на механиката на флуидите.

 • закон за запазване на материата - уравнение за непрекъснатост
 • закон за запазване на импулса, теорема за количеството на движение на флуидите
 • уравнения за движението на реалните флуиди
 • уравнения за движението на идеалните флуиди
 • уравнение на Бернули
 • енергийни уравнения
 • теорема на Томсън

5. Някои приложения на основните уравнения на механиката на флуидите.

 • приложение на Бернулиевото уравнение за течение в тръби и канали
 • установени течения на несвиваем флуид
 • неустановено изтичане
 • измерване на налягане и скорости при течения на несвиваем флуид
 • измерване на дебита
 • кавитация
 • установени едномерни изоентропни газови течения
 • приложение на теоремата за количеството движение

6. Равнинни потенциални течения.

 • комплексен потенциал
 • примери за равнинни потенциални течения
 • комбинирани равнинни потенциални течения
 • изследване на равнинни потенциални течения чрез конформно изображение

7. Динамика на реалните флуиди.

 • динамично подобие на флуидните течения
 • класификация на теченията на реалните флуиди
 • ламинарни течения
 • граничен слой
 • ламинарен граничен слой
 • приблизителен метод на изследване на граничния слой
 • турболентни течения
 • пристенна турболентност
 • турболентни течения в тръби и канали
 • турболентен граничен слой
 • откъсване на теченията от обтечени стени и вихрообразуване

8. Течения със съпротивления.

 • съпротивление на течение в права тръба с постоянно напречно сечение
 • местни съпротивления
 • пълно съпротивление на тръбопровод
 • съпротивление на обтечени тела
 • опитно изследване на съпротивлението на обтечени тела
 • пресмятане на хидродинамичното съпротивление чрез граничния слой
 • обтичане на крила с крайна дължина

9. Турбулентни струи.

 • свободна турболентност
 • свободни труболентни струи
 • свободна плоска турболентна струя
 • свободни осовосиметрични турбулентни струи
 • полуограничена плоска турбулента струя
 • радиална пристенна турбулентна струя