0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Термична част на ТЕЦ и ЯЕЦ

Автор: Недялка Хаджигенова
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 270
Корици: Меки

Термична част на ТЕЦ и ЯЕЦ

1. Техническа термодинамика.

 • основни понятия на техническата термодинамика
 • първи закон на термодинамиката
 • термодинамични процеси с идеални газове
 • втори закон на термодинамиката
 • термодинамични свойства на водата и водната пара

2. Топлопренасяне.

 • основни принципи в теорията на топлопренасянето
 • топлопроводимост
 • топлопредаване
 • лъчист топлообмен
 • сложен топлообмен

3. Горива.

 • първични източници на енергия
 • характеристики и физични свойства на органичните горива
 • технически характеристики на органичните горива
 • горене и горивни процеси
 • ядрено гориво

4. Енергийни парогенератори.

 • предназначение и основни характеристики
 • ефективност на използване на горивото в парогенераторите
 • камерни пещи на енергийните парогенератори
 • системи за прахоприготвяне
 • видове и конструкции на парогенератори
 • нагревни повърхности на парогенераторите

5. Реактори и парогенератори на ЯЕЦ.

 • принцип на действие на ядрения реактор
 • видове ядрени реактори
 • водо-водни енергийни ядрени реактори
 • парогенератори на водо-водните реактори

6. Парни турби.

 • принцип на действие на парната турбина
 • преобразуване на енергията на парния поток в турбинното стъпало
 • многостъпални парни турбини
 • енергиен баланс на паротурбинната инсталация
 • видове и конструкции на парни турбини
 • кондензационни инсталации на парните турбини

7. Общи сведения за термичните електроцентрали и тяхната топлинна икономичност.

 • видове термични електроцентрали
 • технологични схеми на термични електроцентрали
 • кондензиционна електроцентрала
 • топлофикационна електроцентрала
 • сравняване на топлинната икономичност при комбинирано и разделно производство на електроенергия и топлина

8. Средства за повишаване на топлинната икономичност на термичните електроцентрали.

 • влияние на параметрите на парата върху топлинната икономичност на електроцентралите
 • междинно прегряване на парата
 • регенеративно подгряване на подхранващата вода
 • отпускане на топлина от ТЕЦ за технологични нужди на промишлени предприятия
 • отпускане на топлина от ТЕЦ за отопление, вентилация и горещо водоснябдяване

9. Загуби на пара и кондензат и средства за възстановяването им.

 • материален баланс на работното тяло
 • водоподготовка и воден режим
 • термично обезсоляване на добавъчната вода
 • деаериране на подхранващата вода

10. Топлинни схеми на термичните електроцентрали.

 • принципна топлинна схема
 • принципна топлинна схема на ТЕЦ
 • принципна топлинна схема на АЕЦ
 • технологична структура на ТЕЦ
 • пълна топлинна схема
 • елементи на топлинните схеми

11. Спомагателни стопанства на термичните електроцентрали.

 • техническо водоснабдяване
 • горивно стопанство
 • очистване и отвеждане на димните газове в атмосферата
 • системи за сгуро- и пепелоотделяне в ТЕЦ

12. Изграждане на термичните електроцентрали.

 • избор на площадка за строителство
 • компановка на главния корпус
 • генерален план
13. Въпроси от експлоатацията на термичните електроцентрали.