0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Горски култури

Автор: Мария Коемджиева, Борис Бузов
Издателство: Матком
Издаденa: 2002г.
Страници: 260
Корици: Меки

Горски култури

I. Горско семепроизводство.

1. Семеносене и плодоносене на горскодървесните и храстови видове.

 • особености в семеносенето и плодоносенето на горските видове и влияние на различните фактори върху семеносенето (плодоносенето)
 • мероприятия за ускоряване и увеличаване на семеносенето и плодоносенето
 • методи за определяне и прогнозиране на семеносенето и плодоносенето на насажденията

2. Източници за семепроизводство.

 • отбор на постоянни и временни насаждения за семепроизводството
 • горски семепроизводствени градини

3. Събиране на суровината и добиване на посевни материали.

 • фенологични наблюдения за прогнозиране и оценка на семенната реколта
 • зрелост и събиране на шишарки, плодове и семена от горскодървесните и храстови видове
 • начини за бране и събиране на шишарки и плодове
 • добив на семена от иглолистни видове
 • добив на семена от широколистни и храстови видове
 • размер на семенните добиви (рандеман)

4. Запазване на посевните материали.

 • условия за запазване
 • запазване на сухи посевни материали от горскодървесни и храстови видове
 • запазване на влажни посевни материали

5. Качества на посевните материали.

 • паспортизация на семената и правила за вземане на проби за изпитване
 • физични показатели на посевните материали
 • физиологични показатели на посевните материали
 • категоризация на посевните материали

II. Горски разсадници.

6. Създаване на горски разсадници.

 • видове горски разсадници
 • избор на място за горските разсадници
 • определяне площта на горския разсадник и устройство
 • обработка на почвата
 • торене

7. Семенно производство на горски фиданки.

 • предпосевна подготовка на семената
 • начини и схеми на засяване
 • отгледни грижи в семенищата след засяване
 • отглеждане на фиданки в плиетиленови оранжерии
 • производство на пикирани фиданки
 • отглеждане на фиданки със закрита коренова система

8. Вегетативно производство на посадъчни материали.

9. Автовегетативно производство на фиданки.

10. Хетеровегетативно производство на фиданки.

11. Микроразмножаване.

12. Изваждане, сортиране, съхраняване и транспорт на фиданки.

13. Инвентаризация в горските разсадници.

III. Създане на горски култури.

14. Класификация на залесяването.

15. Горскорастително райониране на България.

16. Избор на видовете за залесяване.

 • видове залесяване по горскорастителни райони
 • състав на културите
 • гъстота на културите
 • типове култури

17. Подготовка на почвата за залесяване.

18. Методи за залесяване.

 • методи на сеене
 • методи на садане

19. Грижи за създадените култури.

20.Инвентаризация на създадените култури.

21. Горски култури от иглолистни видове.

 • култури от бял бор
 • култури от черен бор
 • култури от смърч
 • култури от обикновена ела
 • култури от бяла мура
 • култури от зелена дугласка
 • култури от европейска лиственица
 • култури от кедри

22. Горски култури от широколистни видове.

 • култури от летен дъб
 • култури от зимен дъб и благун
 • култури от червен дъб
 • култури от обикновен бук
 • култури от обикновен ясен
 • култури от бяла бреза
 • култури от липи

23. Интензивни горски култури.

24. Култури от горскоплодни дървесни и храстови видове.

25. Култури от реконструкция на нископродуктивни гори.

IV. Защитни и ландшафтни залесявания.

26. Противоерозионни залесявания.

27. Полезащитни залесявания.

28. Методи за създаване и грижи в поясите.

29. Горски пояси в поливни райони (край канали).

30. Пътезащитни горски пояси.

31. Ландшафтни (озеленителни) залесявания.