0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Геология, търсене и проучване на нефтени и газови находища

Автор: Емил Дешев
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 306
Корици: Меки

Геология, търсене и проучване на нефтени и газови находища

I. Геология и геохимия на нефта и газа.

1. Природни горливи изкопаеми от нефтения ред.

 • място на битумите в реда на изкопаемите горива
 • състав и физико-химични свойства на нефта
 • състав и свойства на природните въглеводородни газове
 • състав и свойства на кондензатите
 • твърди битуми

2. Условия за залягане на нефта и газа в земните недра.

 • общи положения
 • скални колектори
 • скални флуидоупори
 • природни резервоари
 • природни капани
 • нефтени и газови залежи

3. Произход на нефта и газа. Образуване и разрушаване на залежите им.

 • произход на нефта и природните въглеводородни газове
 • миграция на нефта и газа в земните недра
 • генетична информация от геохимичните изследвания на органичното вещество и нафтидите

4. Закономерсности в пространственото разпределение на нефтогазонатрупването в земните недра и критерии за оценка на нефтогазоносната перспективност.

 • глобални закономерности в разпределението на нефтогазонатрупването в литосферата
 • райониране на нефтогазоносните територии
 • геоструктурна позиция и особености в геоложкия строеж на регионалните нефтогазоносни територии
 • условия на образуване и нефтогазоносност на основните типове капани и природните им асоциации
 • основни фактори, контролиращи мащабите на нефтогазонатрупването в земните недра и критерии за оценка на нефтогазоносната перспективност
 • нефтогазоносност в Северна България

II. Търсене и проучване на нефтени и газови находища.

5. Задачи, последователност на търсещопроучвателните работи за нефт и газ и кратка характеристика на прилаганите методи на изследване.

6. Търсене на нефтени и газови находища.

 • същност на подготвителния етап
 • задачи и методи на изследване през регионалния етап
 • задачи и метгоди на изследването през търсещия етап

7. Проучване на нефтени и газови залежи и находища.

 • същност и задачи на проучването
 • системи на проучване на многопластовите находища
 • системи на проучване на отделните залежи
 • особености при проучването на газови и газокондензатни залежи

8. Особености при търсенето и проучването на различни генетични типове нефтени и газови залежи.

 • залежи, свързани с антиклинални структури
 • залежи, свързани с тектонските капани
 • залежи, свързани със солната тектоника
 • залежи, свързани с рифогенни капани
 • залежи, свързани с литоложки, стратиграфски и комбинирани капани

9. Особености на търсещо-проучвателните работи за нефт и газ в морските акватории.

 • геоложки методи
 • геохимични изследвания
 • геофизични изследвания
 • търсещо и проучвателно сондиране
10. Научна обработка на резултатите от търсещо-проучвателните работи за нефт и газ.