0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Лабораторни упражнения по химия и технология на твърдите горива

Автор: Димитър Русчев, Елена Бекярова, Георги Шопов
Издателство: Техника
Издаденa: 1981г.
Страници: 334
Корици: Твърди

Лабораторни упражнения по химия и технология на твърдите горива

1. Въведение.

 • вземане и обработване на твърди горива
 • методи за анализ и класификация

2. Петрографско изследване.

 • макроскопски анализ
 • микроскопски анализ

3. Технически анализ.

 • влага
 • минерални вещества и пепел
 • карбонатен въглероден двуокис
 • сяра
 • летливи вещества и коксов остатък

4. Елементен анализ.

 • въглерод и водорд
 • азот
 • кислород
 • фосфор
 • арсен
 • германий
 • хлор

5. Групов и функционален анализ.

 • екстракция на битумите
 • разделяне на битумите
 • извличане на хуминовите киселини
 • функционални групи на кислорада

6. Физико-химични методи.

 • диференциален термичен анализ
 • инфрачервен спектрален анализ
 • електронна микроскопия

7. Анализ на пепелта.

 • обработване на пепелта при обемно-масовите методи
 • обработване на пепелта при фотометричните методи

8. Физико-механични показатели.

 • насипна маса
 • зърнометричен състав
 • микротвърдост
 • действителна и привидна плътност
 • механична якост
 • термична стабилност

9. Обогатяване.

 • фракционен анализ и построяване на кривите на обогатяване
 • флотация на въглищен шлам

10. Лабораторно брикетиране.

 • изисквания към брикетите, получени без свързващо вещество
 • методи за изследване на брикетите

11. Полукоксуване.

 • лабораторни методи за определяне на добива на продуктите от полукоксуването
 • полукоксуване в желязната реторта
 • стендова апаратура за високоскоростно полукоксуване

12. Анализ на продуктите, получени при полукоксуването.

 • полукокс
 • полукоксов (първичен) катран
 • полукоксов газ

13. Коксуваща и спичаща способност.

 • пластометричен метод на Сапожников
 • метод на Рога
 • индекс на свободното бухване
 • метод на Грей-Кинг
 • метод на Одибер-Арню
 • метод на Сапожников
 • метод на ИГИ (метод на Тайц)
 • добив на течни продукти от пластичната маса
 • газопроницаемост и газоотделяне

14. Лабораторни методи за коксуване.

 • метод за определяне на добива на химическите продукти
 • коксуване в лабораторна пещ с двустранно нагряване
 • метод на Енкнер

15. Анализ на кокс.

 • изпитване в барабана на Микум
 • коефициент на газопроницаемост
 • структурна якост
 • специфично електросъпротивление
 • реактивност

16. Коксохимически продукти.

 • коксов катран
 • феноли
 • суров и чист нафталин
 • суров и чист антрацен
 • импрегнационно масло (креозот)
 • каменовъглена смола
 • електродна смола
 • прав коксов газ
 • суров бензол
 • каменовъглен бензол
 • амониев сулфат
 • сулфати на пиридиновите основи

17. Анализ на газовете от термичното преработване на твърдите горива.

 • химически състав на газа
 • плътност на газа
 • специфична топлина на изгаряне на газа
18. Газохромотографски методи за анализ.