0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на минералните киселини, основи и соли

Автор: Мария Димова, Георги Димов, Славка Тошева
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 223
Корици: Меки

Технология на минералните киселини, основи и соли

1. Производство на сярна киселина.

 • стопанско значение
 • суровини за производство
 • методи за производство
 • контактен метод за производство
 • производство на серен двуокис
 • пържене на пирита
 • получване на серен двуокис от пещните газове в цветна металургия
 • пречистване и сушене на газа
 • специално пречистване на газа
 • контактно окисляване на серния двуокис
 • абсорбция на серния триокис

2. Производство на синтетичен амоняк.

 • значение на азота
 • методи за получаване на азот
 • методи за получаване на ниски температури
 • разделяне на въздуха
 • производство на водород за синтез на амоняк
 • производство на газ за синтез на амоняк чрез газификация на твърди и течни горива
 • производство на газ за синтез на амоняк чрез конверсия на природен газ
 • конверсия на въглероден окис
 • физикохимични основи на конверсията
 • технологична схема на конверсията и въглероден двуокис
 • очистване на газа от въглероден окис и въглероден двуокис
 • синтез на амоняк
 • технологична схема за производство на амоняк
 • апарати и обзавеждане на системите за синтез на амоняк

3. Производство на азотна киселина.

 • значение и методи за производството й
 • физикохимични основи на каталитичното окисляване на амоняка
 • физикохимични основи на окисляването на азотния окис и на абсорбцията на азотния двуокис
 • промишлени инсталации за производство на разредена азотна киселина
 • концентриране на разредена азотна киселина

4. Производство на фосфорна киселина.

 • биологично значение, суровини и свойства
 • методи за производство
 • термичен метод за получаване
 • екстракционен метод
 • технологична схема на инсталация за производство на фосфорна киселина по дихидратния метод
 • полухидратен метод
 • концентриране

5. Производство на сода.

 • свойства и методи за получване на калцирана сода
 • получване и пречистване на соловия разтвор
 • получване на въглероден двуокис, вар и варно мляко
 • абсорбция
 • карбонатизация
 • филтруване на бикарбонатна суспензия
 • калциране на натриев бикарбонат
 • регенерация на амоняка

6. Производство на натриева основа и хлор.

 • производство на натриева основа
 • свойства и методи за получване на натриева основа
 • варов метод за производство
 • електрохимични методи
 • електролизни вани с твърд катод
 • хлоралкална електролиза с течен катод
 • концентриране на разредени разтвори
 • стапяне на натриевата основа
 • производство на солна киселина
 • получване на синтетична солна киселина
 • получаване на чист хлороводород и на 35%-на солна киселина

7. Производство на минерални торове.

 • значение и класификация
 • производство на азотни торове
 • класификация
 • производство на амониев нитрат
 • основни етапи на производството на амониев нитрат
 • технологични схеми за производство на амониева силитра
 • производство на карбамид
 • производство на амониев сулфат
 • производство на фосфорни торове
 • класификация на фосфорните торове
8. Производство на минерални соли и пигменти.