0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на нефтохимичния синтез

Автор: Димчо Димитров, Николина Тодорова
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 280
Корици: Меки

Технология на нефтохимичния синтез

1. Нефтохимичен синтез и неговото развитие.

2. Преработване на нефта.

 • първична преработка
 • вторична преработка

3. Преработване на въглеводородни газове.

 • характеристика на въглеводородни газове
 • очистване и осушаване на въглеводородни газове
 • методи за разделяне на въглеводородни газове

4. Производство на ненаситени въглеводороди.

 • производство на етилен и пропилен
 • производство на ацетилен
 • производство на бутадиен
 • производство на изопрен

5. Производство на ароматни въглеводороди.

 • суровини за производство
 • отделяне на ароматните въглеводороди от бензиновите фракции
 • производство на бензол
 • производство на ксилоли
 • производство на етилбензол и изопропилбензол
 • производство на стирол

6. Производство на халогенирани въглеводороди.

 • хлориране на наситени мастни въглероди
 • хлориране на ненаситени мастни въглероди
 • производство на дихлоретан
 • производство на винилхлорид
 • хлориране на ароматни въглероди
 • флуориране на въглеводородите

7. Производство на азотосъдържащи съединения.

 • производство на акрилонитрил
 • производство на циановодородна киселина
 • производство на етиламин
 • производство на етилендиамин
 • производство на анилин
 • производство на капролактам

8. Производство на кислородосъдържащи органични съединения.

 • производство на метилов алкохол (метанол)
 • производство на етилов алкохол (етанол)
 • производство на окис (оксиран)
 • получаване на етиленгликол и пропиленгликол от етиленов и пропиленов окис
 • производство на фенол
 • производство на формалдехид
 • производство на ацеталдехид
 • други карбонилни съединения
 • производство на оцетна киселина и оцетен анхидрид чрез окисление на ацеталдехид
 • получаване на оцетна киселина чреез течнофазно окисление на n-бутан и въглеводородна фракция
 • естери на оцетна основа
 • получаване на фталов анхидрид чрез парофазно окисление на о-ксилол и нафталин
 • малеинов анхидрид
 • производство на терефталова киселина и диметилтерефталат

9. Въведение в технологията на полимерите (високомолекулни съединения).

 • класификация на полимерите
 • технологично оформяне на полимеризацията и поликондензацията
 • фактори за управление на процеса на полимеризацията
 • методи за преработване на полимерите до изделия

10. Карбоверижни полимери, получавани чрез полимеризация.

 • ориентиращи данни
 • полимери, получавани от моноолефини
 • карбоверижни полимери с характер на производни на въглеводородите
 • систетичен каучук

11. Полимери, получавани чрез поликондензация и миграционна полимеризация.

 • фенолалдехидни полимери (фенопласти)
 • аминоалдехидни полимери (аминопласти)
 • полиетери
 • полиуретани
 • епоксидни полимери
 • полиестери
 • полиамиди

12. Технологични изчисления.

 • производителност и добив
 • материален баланс
 • топлинен баланс