0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Фармакология и токсикология

Автор: Иван Крушков
Издателство: Медицина&Физкултура
Издаденa: 1993г.
Страници: 392
Корици: Меки

Фармакология и токсикология

I. Oбща фармакология и токсикология.

1. Предмет и значение на фармакологията. Връзка на фармакологията с други науки.

2. Лекарствено средство - определение. Лекарствени източници и препарати.

3. Фази и етапи в създаването на лекарства. Предклинично изпитване.

4. Пътища за въвеждане на лекарствените средства в организма.

 • ентерални пътища
 • парентерални пътища

5. Фармакокинетика и основни процеси.

 • резорбция на лекарствата
 • разпределение на лекарствата в организма
 • биотрансформации на лекарствата в организма
 • екскреция на лекарствата
 • значение на фармакокинетичните процеси

6. Фармакодинамика.

 • лекарствено действие и ефект
 • нерецепторни механизми на лекарственото действие
 • рецепторни механизми
 • видове лекарствени ефекти

7. Фактори, модифициращи лекарственото действие.

 • фактори от страна на лекарствата
 • фактори от страна на средата
 • фактори от страна на организма

8. Явления при многократно прилагане на лекарствата.

 • толерантност
 • кумулация

9. Лекарствени взаимодействия.

 • фармацевтична фаза
 • фармакокинетична фаза
 • фармакодинамична фаза

10. Токсични и странични ефекти на лекарствените средства.

11. Лекарствена зависимост.

12. Фармакопейни изисквания към лекарствата.

II. Специална фармакология.

13. Лекарствени средства, действащи върху централната нервна система.

 • анатомо-физиологични основи на действието на невротропните средства
 • медиатори в централната нервна система
 • общи анестетици
 • сънотворни средства
 • успокояващи средства
 • алкохоли
 • антиепилептични средства
 • антипаркинсонови средства
 • наркотични аналгетици
 • ненаркотични аналгетици
 • психофармакологични средства

14. Лекарствени средства, повлияващи периферната нервна система.

 • средства, повлияващи вегетативната нервна система
 • миорелаксанти
 • локални анестетици

15. Лекарствени средства, повлияващи автакоидите.

 • хистамин
 • антихистаминни средства
 • серотонин
 • серотонинови антагонисти
 • простагландини и тромбоксани
 • кинини
 • ангиотензин II
 • субстанция Р
 • вазоактивен чревен полипептид

16. Лекарствени средства, повлияващи сърдечно-съдовата система и бъбреците.

 • средства, подобряващи помпената функция на сърцето
 • антиаритмични средства
 • антистенокардични средства
 • антихипертензивни средства
 • периферни вазоактивни средства
 • антиатероматозни средства
 • диуретици

17. Лекарствени средства, влияещи върху кръвта и кръвотворния апарат.

 • лекарствени средства, стимулиращи еритропоезата
 • лекарствени средства, стимулиращи левкопоезата
 • лекарствени средства, влияещи върхи процесите на кръвосъсирването и фибринолизата
 • плазмнозаместители и инфузионни разтвори

18. Лекарствени средства, повлияващи дихателната система.

 • средства, възбуждащи дишането
 • лекарствени средства с бронхоразширяващо действие
 • противокашлични средства

19. Лекарствени средства, повлияващи храносмилателната система.

 • антиулкусни средства
 • антиеметични средства
 • средства, повлияващи апетита
 • очистителни средства
 • средства, повлияващи на жлъчните пътища и черния дроб

20. Маточни средства.

21. Лекарствени средства, повлияващи ендокринната система.

 • хипоталамични хормони
 • хипофизарни хормони
 • хормони на щитовидната жлеза и тиреостатъчни средства
 • паратиреоидни хормони
 • инсулин и перорални антидиабетични средства
 • коровонадбъбречни хормони
 • полови хормони

22. Витамини.

 • водноразтворими витамини
 • мастноразтворими витамини

23. Противомикробни средства.

 • противомикробни антибиотици
 • сулфонамиди
 • противотуберкулозни средства
 • 4-хинолони
 • други противомикробни химиотерапевтици
 • антисептици и дезинфектанти

24. Антихелминтни средства.

 • антинематодни средства
 • антицестодни средства

25. Инсектицидни средства.

26. Противотумурни средства.

 • алкилиращи средства
 • антиметаболити
 • противотумурни средства от растителен произход
 • хормони и антихормони
 • ензими и други противотумурни препарати

III. Специална токсикология.

27. Токсикология на тежките метали и арсена.

 • олово
 • кадмий
 • арсен
 • живак

28. Неметални токсични вещества.

 • токсични газове
 • органични разтворители
 • хлорирани въглеводороди
 • пестициди

29. Цианиди.

30. Общи принципи за лечение на острите отравяния.

 • прекратяване на реорбцията и елиминиране на отровата
 • реанимация
 • очистване на кръвта от отровата
31. Антидотна терапия.