0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Металургия на чугуна

Автор: Иван Вълчев, Катя Санкева, Мария Табакова
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 306
Корици: Меки

Металургия на чугуна

I. Суровини за доменното производство и тяхната подготовка.

1. Руди и флюси.

 • обща характеристика на железните руди
 • примеси в железните руди
 • металургична оценка на железните руди
 • железнорудни находища
 • манганови руди и находища
 • флюси
 • частични заместители на рудите и флюсите

2. Предварителна подготовка на рудите.

 • натрошаване и смилане
 • пресяване и класификация
 • обогатяване на железните и мангановите руди
 • магнитна сепарация на железните руди
 • магнетизиращо пържене на железните руди
 • усредняване на материалите
 • уедряване на железните руди
 • агломерация и принципна схема
 • подготовка на агломерационна шахта за спичане
 • агломерационни машини и спомагателни съоръжения
 • физикохимични основи на процеса спичане и минерален състав на агломерата
 • технико-икономически показатели на агломерационния процес
 • изисквания към качеството на желязнорудната доменна шихта
 • пелетизация

II. Конструкция на доменната пещ и на спомагателните й съоръжения.

3. Профил на доменната пещ.

 • значение на профила

4. Конструкция на доменната пещ.

 • фундамент
 • кожух и колони
 • огнеупорна зидария
 • чугунотек и шлакотек
 • плещи, разпер и шахта
 • гърло и надгърлено устройство
 • насипно устройство
 • устройство за измерване на нивото на шихтовите материали

5. Руден двор и бункерна естекада.

 • предназначение на рудния двор
 • вагонообръщачки
 • руден претоварител
 • бункерна естекада
 • подаване на агломерата, пелетите, рудите, флюсите и кокса в скипа
 • скипов подемник
 • автоматизация на подаването на материалите в доменната пещ

6. Леярски двор.

 • предназначение на леярски двор и улеи за изтичане на чугуна и шлаката
 • съоръжения за отваряне и затваряне на чугунотека и шлакотека
 • машина за вдухване на въздух и въздухонагреватели

7. Очистване на доменния газ.

 • начини за очистване
 • грубо очистване
 • полуфино очистване
 • фино очистване

8. Извозване на чугуна и шлаката.

 • чугуновози и шлаковози
 • чугуноразливъчна машина

9. План на доменния цех.

 • основни принципи на проектиране
 • видове разположения на доменните пещи

III. Процеси в доменната пещ.

10. Видове процеси.

 • обща схема и същност на доменния процес
 • разпределение и движение на газовете в доменната пещ
 • разпределение и движение на шихтата в доменната пещ
 • определяне на влагата и летливите вещества

11. Редукционни процеси в доменната пещ.

 • физикохимични основи на редукционните процеси
 • редукция на железните окиси с въглероден окис
 • редукция на железните окиси с водород
 • редукция на железните окиси с въглерод
 • механизъм и кинетика на редукцията на железните окиси с газообразни редуктори
 • влияние на някои фактори върху скоростта на редукция на желзните окис
 • редукция на някои други метални окиси

12. Образуване на чугуна и шлаката.

 • навъглеродяване на желязото и образуване на чугуна
 • образуване на шлаката
 • свойства на шлаката
 • влияние на свойствата и количеството на шлаката върх работата на доменната пещ
 • обезсярване на чугуна в пещта
 • обезсярване на чугуна извън пещта

13. Процеси в огнището на доменната пещ.

 • горене на въглерода и състав на газа
 • размери на зоната на горене и фактори, които ги определят
 • окисляване на съставните части на чугуна и повторното им редуциране в огнището на пещта

14. Продукти на доменни процеси.

 • вид, състав и предназначение на чугуна
 • оползотворяване на доменната шлака
 • оползотворяване на доменния газ и на гърления прах

IV. Работа и управление на доменната пещ.

15. Подготовка и пускане на пещта в действие.

 • проверка на съоръженията
 • изсушаване на огнеупорната зидария
 • подготовка на пещта за задухване
 • задухване на пещта и работа в началния период

16. Управление на доменната пещ.

 • признаци, по които се съди за хода на пещта
 • преценка за хода на пещта по показанията на контролно-измервателните уреди
 • начини за влияние върху хода на пещта
 • регулиране на хода на пещта при отклонения от нормалната работа
 • аварии в доменното производство

17. Обслужване на доменнта пещ.

 • обслужване на чугунотека и шлакотека
 • обслужване на охладителната система
 • обслужване на съоръженията за извозване на чугуна и шлаката
 • обслужване на въздухонагревателите
 • спиране на пещта

18. Ремонти на доменната пещ.

 • видове ремонти и провеждането им
 • изпразване на пещта при спиране

19. Методи за интензификация на доменния процес.

 • интензификация на доменния процес
 • нагряване на вдухвания въздух
 • използване на овлажнен въздух
 • използване на обогатен с кислород въздух
 • вдухване на въглеродосъдържащи добавки в пещта
 • вдухване на прахообразни горива и на горещи редукционни газове
 • комбинирано вдухване в пещта