0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Металургия на чугуна

Автор: Борис Дракалийски, Цветан Цанев
Издателство: Техника
Издаденa: 1998г.
Страници: 540
Корици: Меки

Металургия на чугуна 

I. Суровини и подготовката им за доменен процес.

1. Железни руди. Характеристика и оценка. Железнорудни находища.

 • общи сведения
 • видове железни руди
 • описание и веществен състав на рудите от кремиковското находище
 • примерси в железните руди
 • изисквания към качество на железните руди

2. Комплексни железни руди. Манганови руди. Флюси. Заместители на руди и флюси.

 • комплексни железни руди
 • манганови руди
 • флюси
 • заместители на руди и флюси

3. Цел и модели на предварителната подготовка на железните руди и флюси.

 • цел и модели на предварителната подготовка
 • пържене на рудите
 • усредняване на материалите

4. Уедряване на руди и концентрати. Агломерационно производство.

 • методи за уедряване - обща характеристика
 • агломерация - исторически сведения и обща характеристика
 • теория на агломерационния процес
 • технология на агломерационното производство - нови направления
 • технологични изчисления в агломерационното производство
 • състояние на агломерационното производство в България
 • автоматизация на агломерационното производство

5. Пелетизация.

 • същност на пелетизацията
 • теория на пелетизационния процес и получаване на сурови пелети
 • високотемпературно уякчаване на пелетите
 • съвременни технологии в пелетизационното производство
 • производство на офлюсовани пелети
 • свойства на пелетите
 • съвременно състояние на производството на пелети
 • насоки на техническия прогрес в пелетизацията
 • изследвания по пелетизацията на кремиковски железни концентрати
 • технологични изчисления при производството на пелети

6. Металургична оценка на суровините и горивото за доменния процес.

 • оценка на железносъдържащите суровини
 • оценка на кокса

II. Доменен процес.

7. Обща схема на процесите в доменната пещ.

8. Движение на материалите и газовете в доменната пещ.

 • противоток на материалите и газовете в доменната пещ
 • движение на шихтовите материали в доменната пещ
 • газодинамика на доменния процес
 • пълнене на пещта с шихтови материали и разпределението им в гърлото на пещта
 • характеристика и анализ на влиянието на средствата, които оказват регулиращо въздействие върху характера на разпределение на материалите

9. Разлагане на материалите в доменната пещ.

 • изпаряване на влагата и разлагане на хидратите
 • отделяне на летливи вещества от кокса
 • разлагане на карбонатите

10. Редукционни процеси в доменната пещ.

 • изпаряване на влагата и разлагане на хидратите
 • структура и свойства на железните оксиди
 • термодинамика на редукцията на железните оксиди
 • механизъм и кенетика на редукцията на железните оксиди
 • влияние на отделните фактори върху скоростта на редукция на железните оксиди в доменните пещи
 • сравнение между пряката и косвената редукция
 • опитни данни за редукцията на железните оксиди в доменната пещ
 • редукция на оксидите на другите елементи
 • методи за оценка на редукционните процеси и на редукционната работа на газовете

11. Образуване на чугун и шлака.

 • навъглеродяване на желязото и образуване на чугуна и видове чугуни
 • образуване и състав на доменните шлаки и строеж на течните шлаки
 • свойства на доменните шлаки и ролята им в доменния процес
 • отнасяне на сярата в доменната пещ
 • извънпещна обработка на чугуна
 • отнасяне на алкалиите в доменната пещ
 • особености в отнасянето на кремиковската суровина

12. Процеси в огнището на пещта. Изменения в състава, температурата и налягането на газа по височината на пещта.

 • горене на вълерода и състав на газа в огнището
 • размери на зоната на горене и фактори, които влияят върху тях
 • окисляване на редуцираните елементи и повторно редуциране на оксидите им
 • изменение на температурата по сечението и височината на доменната пещ; топлообмен в пещите
 • изменение в състава на газа по сечението и височина на доменната пещ
 • изменнеие на налягане на газовете в доменната пещ

III. Технология, конструкции, контрол и управление в доменното производство.

13. Технически и икономически показатели на доменния процес. Технологични изчисления.

 • технически и икономически показатели за работата на доменния пещ
 • технологични изчисления - изчисляване на шихта, материален и топлинен баланс

14. Технология на доменното производство. Методи на въздействие.

 • изменение на свойствата на шихтовите материали
 • вдухване на допълнителни горива
 • изменение на параметрите на вдухвания въздух
 • повишаване на налягането на газовете в пещта
 • вдухване на редукционни газове

15. Влияние на изменението на конструкциите и съоръженията на доменните пещи върху технологията.

 • насипни апарати
 • работно пространство на пещта
 • леярен двор
 • въздухонагреватели

16. Контрол и управление на доменния процес.

 • методи и средства за изследване и контролиране на процесите в доменната пещ
 • автоматично регулиране на параметрите на доменния процес
 • автоматично управление на доменния процес