0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Инженерна екология

Автор: Димитър Киров
Издателство: Техника
Издаденa: 2011г.
Страници: 230
Корици: Твърди

Инженерна екология

1. Общи методологични въпроси.

 • същност и класификация на инженерната екология
 • околната среда като система
 • организация и управление на екологичната дейност
 • социално-икономически аспекти на екологията
 • международно сътрудничество
 • мониторинг
2. Състав и свойства на екологичните системи.
 • атмосферен въздух - атмосфера
 • водни ресурси - хидросфера
 • почви - литосфера
 • биосфера
  • човекът и биосферата в съвременната епоха на развитие на земята
 • ноосфера
3. Замърсяване на околната среда.
 • източници на замърсяване
 • видове замърсители
  • замърсители на въздуха
  • замърсители на водата
  • замърсители на почвата
 • разпространение на замърсителите
 • енергопотребление и околна среда
  • енергопотребление и фактори на въздействие върху околната среда
  • въздействие на промишлеността и енергетиката върху компонентите на околната среда
  • превантивни инструменти
  • същност на КПКЗ и НДНТ
  • ограничения върху емисиите
4. Естествена регенерация на екологични системи.
 • въздействие на замърсителите върху околната среда
 • нормиране на замърсителите
 • естествена регенерация на околната среда
 • биотехнологии
5. Методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия.
 • методи за определяне и измерване на вредните вещества
 • оползотворяване на отпадъчните продукти. Безотпадъчни технологии
 • оползотворяване на енергийните ресурси. Ефективност
 • методи и средства за осигуряване на нормативни условия на въздуха
 • методи и средства за осигуряване на нормативни условия на водата
 • методи и средства за осигуряване на нормативни условия на почвата
6. Отпадъци и тяхното третиране.
 • нормативна база
 • класификация на отпадъците
 • разделяне и сепариране на отпадъците
 • етапи и технологии за обработка на отпадъци
  • енергия от битови отпадъци
  • управление на биоразградими отпадъци
  • опасни отпадъци от домакинствата
  • опаковки
  • електрически и електронни отпадъци
  • строителни отпадъци
  • управление на утайки от пречистване на отпадъчни води
  • рециклиране на стари автомобили
  • управление на отпадъците от лечебните заведения
  • оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация
7. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
 • общи положения
 • съдържание на наредбата (към 2010 г.) за извършване на ОВОС