0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Математически анализ

Автор: Георги Киров
Издателство: Наука и изкуство
Издаденa: 1991г.
Страници: 700
Корици: Твърди

Математически анализ

1. Множества.

 • множество, елемент и принадлежност
 • логическа символика
 • релации между множества
 • операции с множества
 • изображения и мощност
 • естествени числа, метод на математическата индукция
 • крайни, изброими и неизброими множества, редици
 • декартово произведение на множества

2. Реални числа.

 • равенство на реални числа
 • аритметични действия
 • наредба на реалните числа
 • абсолютна стойност
 • принцип за непрекъснатост в множеството от реални числа
 • интервали
 • принцип за добрата наредба на целите числа
 • принцип на Архимед
 • теорема на Кантор
 • гъстота на реалните числа

3. Безкрайни числови редици.

 • дефиниция на безкрайна редица
 • ограничени, неограничени и безкрайно голяма редица
 • теорема на Болцано-Вайерщрас
 • сходящи редици
 • свойства на сходящи редици, свързани с неравенства
 • действия със сходящи редици
 • безкрайно малки редици
 • подредици
 • монотонни редици
 • неперово число
 • принцип за компактност
 • необходимо и достатъчно условие за сходимостна редици
 • безкрайни точки на сгъстяване
 • най-дясна и най-лява точка на сгъстяване

4. Функция на една променлива.

 • дефиниция на функция
 • някои класове функции
 • граница на функция
 • свойства на границата на функция, свързани с неравенства
 • действия с граници на функция, безкрайно големи функции
 • непрекъснатост на функция
 • прекъсвания от първи и втори род
 • свойства на функции, непрекъснати в компактни множества
 • равномерна непрекъснатост, осцилация
 • непрекъснатост на обратна функция
 • основни елементарни функции
 • класификация на безкрайно малките и безкрайно големи функции

5. Диференциално смятане за функция на една променлива.

 • производна и диференциал
 • геометричен и физичен смисъл на производната и диференциала
 • производна и диференциал на функция от функция
 • производна на обратна функция
 • таблица за произвдоните на основните елементарни функции
 • таблица за основните правила за диференциране
 • производни и диференциали от по-висок ред
 • диференциране на функция, зададена параметрично
 • нарастване и намаляване на функция в точка
 • теорема на Рол
 • теорема на Лагранж за крайните нараствания
 • теорема на Коши за крайните нараствания
 • някои следствия от теоремата на Лагранж
 • разкриване на неопределности, теореми на Лопитал
 • формула на Тейлър
 • развитие на елементарни функции по формулата на Маклорен
 • локален екстремум
 • най-голяма и най-малка стойност на функция, непрекъсната в краен и затворен интервал
 • изпъкналост и инфлексия
 • асимптоти
 • примерен план за построяване на графика на функция

6. Неопределен интервал.

 • примитивна функция и неопределен интеграл, таблица на основните интеграли
 • интегриране чрез субституция
 • интегриране по части
 • интегриране на рационални функции
 • интеграли от ирационални функции
 • интегриране на трансцендентни функции

7. Определен интеграл.

 • дефиниция на понятието определен интеграл
 • суми на Дарбу
 • небходимо и достатъчно условие за интегрируемост
 • достатъчни условия за интегрируемост
 • свойства на определен интеграл
 • неравенства за определени интеграли и теореми за средните стойности
 • интегралът като функция на горната си граница
 • формула на Лайбниц-Нютон
 • смяна на променливата и интегриране по части при определените интеграли
 • формула на Тейлър с остатъчен член в интегрална форма
 • дефиниция и свойства на понятието несобствен интеграл
 • критерий за сравняване при несобствени интеграли
 • условна сходимост на несобствени интеграли, критерий на Абел-Дирихле

8. Приложения.

 • дължина на крива
 • лице на равнинна фигура
 • обем на ротационно тяло, лице на ротационна повърхнина
 • приближено пресмятане на определени интеграли

9. Безкрайни числови редове.

 • сходимост на числов ред, общо условие на Коши за сходимост на числов ред
 • елементарни свойства на редове
 • редове с неотрицателни членове, критерий за сравняване на редове
 • критерий на Даламбер, на Коши и на Раабе-Дюамел за сходимост на редове
 • алтернативни редове, критерий на Лайбниц
 • интегрален критерий на Коши за сходимост на редове
 • абсолютно и условно сходящи редове
 • комутативен закон при абсолютно сходящи редове
 • умножаване на редове
 • безкрайно произведение
 • редове с комплексни членове

10. Функционни редици и редове.

 • равномерна сходимост, условие на Коши, критерий на Вайерщрас
 • основни свойства на равномерно сходящи функционни редове
 • теорема на Арцела-Асколи
 • степенни редове, теорема на Абел, радиус на сходимост
 • свойства на степенни редове
 • степенни редове в комплексната равнина
 • редове на Тейлър и на Маклорен
 • развитие на елементарни функции в степенни редове
 • някои приложения на степенните редове

11. Функции на няколко независими променливи.

 • основни понятия
 • граница на функция
 • непрекъснатост
 • части производни
 • диференцируеми функции
 • диференциране на съставни функции
 • хомогенни функции, тъждество на Ойлер
 • производна по посока
 • формула на Тейлър при функции на няколко независими променливи
 • минимум и максимум при функции на няколко независими променливи
 • метод на най-малките квадрати
 • метрично пространство, пълнота, теорема за неподвижната точка
 • неявни функции, теорема за съществуване, диференциране на неявни функции
 • условен екстремум
 • смяна на променливите
 • приближено решаване на уравнения

12. Елементи от диференциалната геометрия.

 • тангента и субтангента, нормала и субнормала на равнинна крива
 • кривина и радиус на кривината на равнинна крива, еволюта и еволвента
 • формули на Френе за равнинни криви
 • особени точни на равнинни криви
 • обвивка на фамилия равнинни криви
 • векторна функция на скаларен аргумент
 • криви в тримерното евклидово пространство
 • придружаващ триедър, формули на Френе
 • допирателна равнина и нормала към повърхнина

13. Кратни интеграли.

 • интеграли, зависещи от параметър
 • дефиниция на понятието двоен интеграл
 • пресмятане на двойни интеграли
 • приложение на двойните интеграли за пресмятане на обема на тела и на лица на повърхнини
 • смяна на променливите при двойните интеграли
 • троен интеграл
 • несобствени кратни интеграли

14. Криволинейни и повърхнинни интеграли. Елементи от теория на полето.

 • криволинейни интеграли от първи род
 • криволинейни интеграли от втори род
 • формула на Грийн
 • лице в криволинейни координати
 • независимост на криволинейния интеграл от пътя на интегриране
 • повърхнинен интеграл от първи род
 • повърхнинен интеграл от втори род
 • формула на Гаус-Остроградски
 • формула на Стокс
 • скаларно и векторно поле
 • поток на векторно поле, дивергенция
 • циркулация, ротор
 • оператор на Хамилтън

15. Обикновени диференциални уравнения.

 • основни понятия, съставяне и приближено решаване на диференциални уравнения от първи ред
 • теорема за съществуване и единственост на решенията на диференциално уравнение от първи ред
 • диференциални уравнения от първи ред
 • особени решения на диференциалните уравнения от първи ред
 • решаване на диференциални уравнения от първи ред чрез предварително диференциране
 • ортогонални и изогонални траектории

16. Обикновени диференциални уравнения от по-висок ред.

 • общи понятия, теорема за съществуване и единственост
 • диференциални уравнения, които допускат понижение на реда
 • линейни диференциални уравнения от по-висок ред
 • линейна зависимост на функции, детерминанта на Вронски
 • общо решение на линейно хомогенно диференциално уравнение от n-ти ред
 • формула на Лиувил-Остроградски, теорема на Ойлер
 • общо решение на линейно нехомогенно диференциално уравнение от по-висок ред
 • метод на Лагранж за намиране на частно решение на линейно нехомогенно диференциално уравнение от n-ти ред
 • линейни хомогенни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти
 • линейни нехомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти (частни случаи на дясната част)
 • Ойлерово диференциално уравнение
 • решаване на диференциални уравнения чрез степенни редове

17. Системи диференциални уравнения.

 • основни понятия
 • решаване на системи обикновени диференциални уравнения по метеода на изключването
 • система линейни диференциални уравнения
 • метод на Лагранж за линейни системи диференциални уравнения
 • линейни системи диференциални уравнения с постоянни коефициенти
 • понятие за устойчиво решение
 • числени методи за приближено решаване на задачата на Коши за обикновени диференциални уравнения от първи ред

18. Частни диференциални уравнения от първи ред.

 • функционална зависимост
 • интегрируеми комбинации, пръв интеграл
 • линейно хомогенно частно диференциално уравнение от първи ред, задача на Коши