0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Теория на механизмите и машините

Автор: Николай Минчев, Венелин Живков, Кирил Енчев, Петър Стоянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 434
Корици: Твърди

Теория на механизмите и машините

1. Структура и класификация на механизмите.

 • класификация на кинематичните двоици
 • степени на свобода на механизмите, излишни и недостатъчни степени на свобода
 • кинематично привеждане на механизмите
 • структурен анализ и структурен ситенз на равнинните механизми
 • класификация на механизмите

2. Кинематичен анализ на равнинните лостови механизми.

 • основни задачи на кинематиката на механизмите
 • последователни положения на механизма, план на положенията, мащабен модул
 • особени положения на механизма
 • условия за превъртана на началното звено
 • кинематичен анализ по метода на кинематичните диаграми
 • кинематичен анализ по метода на плановете
 • кинематичен анализ при използване на моментни центрове на скоростите
 • кинематичен анализ с помощта на компютър

3. Кинематичен синтез на равнинните лостови механизми.

 • главни задачи на синтеза
 • допълнителни задачи при синтеза
 • основен подход към задачите, задача на Бурместър
 • кинематични съвместими и несъвместими положения
 • синтез по мъртви положения
 • синтез на по-сложни механизми, метод на съвпадащите положения
 • реализиране на дадена траектория чрез синтез на осемзвенен механизъм и приложение на метода на съвпадащите положения

4. Гърбични механизми.

 • видове и основни геометрични параметри
 • геометричен и кинематичен анализ
 • закон за движение на изпълнителното звено
 • определяне на основните размери
 • профилиране на равнинни гърбици
 • синтез на елементарни пространствени гърбични механизми

5. Теория на еволвентното зъбно зацепване.

 • основна теорема на зъбното зацепване
 • еволвента на кръга
 • геометрия на еволвентното зацепване
 • геометрични основи на метода на обхождането за нарязване на еволвентни зъбни колела
 • основни размери на зъбните колела
 • основни параметри на зъбните предавки
 • коефициент на припокриване
 • приложения на коригирането

6. Анализ и синтез на зъбни механизми.

 • кинематика на обикновени зъбни механизми
 • елементарни епициклични зъбни механизми
 • аналитична кинематика на епициклични механизми - метод на Вилис
 • синтез на съставни обикновени зъбни механизми
 • синтез на епициклични зъбни механизми

7. Центроидни механизми.

 • построяване
 • синтез на тризвенен центроиден механизъм
 • центроидни механизми с гъвкави звена
 • фрикционни механизми

8. Силов анализ в механичен к.п.д.

 • видове сили
 • сили на триене в кинематични двоици
 • инерционни сили и моменти от тях
 • реакции в кинематични двоици
 • механичен коефициент на полезно действие

9. Уравновесяване на механизми и ротори.

 • общи условия за уравновесеност на масовите сили в механизми
 • уравновесяване на равнинни механизми
 • уравновесяване на инерционни сили в буталните машини
 • уравновесяване на ротори

10. Динамично моделиране на машини.

 • въведение в динамиката на машините
 • механични характеристики на кинематични и позиционни сили
 • динамичен модел на машинен агрегат с една степен на свобода
 • моделиране на машини и механизми с две степени на свобода
 • моделиране на машини при отчитане на еластичността на някои от звената

11. Динамичен анализ.

 • режими на движение
 • определяне на закона за движение
 • динамичен анализ на агрегати с еластична връзка между силовата и работната машина
 • структурен подход към компютърното моделиране на машинните агрегати

12. Динамичен синтез на машинни агрегати.

 • синтез по зададена степен на неравномерност
 • синтез с отчитане на еластичността на връзката междъ силовата и работната машина
 • динамичен синтез, минимизиращ резонансните трептения в машинните агрегати
 • компютърен синтез на машинни агрегати

13. Общи трептения на машините.

 • трептения на еластично монтирани машини, възбудени от външни сили
 • трептения на еластично монтирани машини, възбудени от трептенията на фундамента
 • динамична връзка между закона за движение и общите трептения на машинните агрегати
 • моделиране на динамичната връзка между усукващите и общите трептения
 • активни виброзащитни системи

14. Промишлени манипулатори и роботи.